Najsvätejšia Mária završuje boj s démonmi, nad ktorými slávne víťazí

Panna Mária, Ježišova a naša mama, je mocnou orodovníčkou a pomocníčkou v boji proti zlu a satanovi aj v dnešnej dobe. Prečítajte si slová ctihodnej mystičky Márie od Ježiša z Agredy, ktorými približuje boj Panny Márie s démonmi po smrti, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení nášho Pána, Ježiša Krista.

Teraz opíšem, ako len budem schopná, čo sa dialo s Luciferom až do doby, keď bol presvätou Máriou a jej Synom, naším Spasiteľom, definitívne porazený. Drak a jeho démoni ešte neboli celkom podrobení víťazstvami, keď boli slávnou Paňou zvrhnutí z nadvzdušných výšin do pekelnej priepasti, ani nezdarom s čarodejníkmi v Jeruzaleme. Vo svojej zlomyseľnej obave, že mu pre pokúšanie a prenasledovanie zostáva len málo času, chcel tento nepriateľ vo svojej neskrotnej zlobe vyrovnať krátkosť času zvýšením zúrivosti a trúfalosti. Preto vyhľadal iných mužov, ktorí sa po tom, čo boli so zvláštnou starostlivosťou poučení o tajomstvách mágie a čarodejníctva, stali ešte mocnejšími čarodejníkmi. Tým dal Lucifer zvláštne a podrobné inštrukcie, ako majú pripraviť o život Tú, ktorú považovali za svojho nepriateľa. Títo služobníci zla sa mnohokrát pokúšali splniť svoje poslanie využívaním všetkých mocných a zhubných kúziel. Avšak nič nemohlo v nijakom prípade poškodiť zdravie ani život Márie, pretože účinky hriechu nijako nemali vplyv na Tú, ktorá bola bez hriechu a ktorá bola navyše aj z iných dôvodov vyňatá a nadradená všetkému prirodzenému pôsobeniu. Keď pekelný drak zistil, že jeho najskrytejšie plány stroskotali, hlboko sklamaný pripravil pre týchto čarodejov veľmi kruté a surové tresty, pretože Pán dovolil, aby znášali odplatu, ktorú si zasluhovali za svoju trúfalosť, aj aby poznali, akému pánovi slúžili.

Lucifer plný novej zúrivosti zvolal všetky kniežatá temnoty a pripomenul im, koľko dôvodov majú po zvrhnutí z neba na to, aby so všetkým hnevom napli všetky svoje sily a zvrhli túto Ženu, svojho nepriateľa, pretože v nej už jasne poznávali ženu, ktorej predobraz im bol vtedy zjavený. Všetci s Luciferom súhlasili a rozhodli sa spojenými silami útočiť len na ňu v domnienke, že ju pri nejakej príležitosti zastihnú menej pripravenú a bez obrany. Keď bola Mária sama vo svojej modlitebni, chopili sa tejto príležitosti a vyprázdnili kvôli tomuto pokusu celé peklo, aby proti nej postupovali v jednom šíku. Táto bitka bola a zostane tou najväčšou, aká bola vedená čírym tvorom od prvej bitky v najvyššom nebi až do konca sveta, a veľmi sa podobala tej prvej. Aby bolo možné si predstaviť zúrivosť Lucifera a jeho diablov pri ich príchode na miesto, kde najsvätejšia Mária bola, treba vziať do úvahy trýzeň, ktorú im pôsobilo vnímanie Božej moci, ktorá z nej vychádzala, rovnako ako vedomie, že ich často utláčala a porazila. Ale ich hnev a závisť prekonali i toto utrpenie a viedli ich k tomu, aby sa navzdory bolestiam, obrazne povedané, vrhali na ostrie mečov a kopijí, aby sa pomstili na nebeskej Panej, pretože nepodniknúť takýto útok by im privodilo ešte väčšie muky.

Prvý útok diablov bol zameraný hlavne na vonkajšie Máriine zmysly a pozostával z hrozného vytia a zmäteného hluku. Rozostavili sa vo vzduchu a vydávali taký strašný rachot a chvenie, že sa zdalo, akoby sa mala zem rozpadnúť. Aby to všetko pôsobilo ešte reálnejšie, zjavovali sa v rôznych viditeľných podobách, niektorí ako hrozní démoni rôznych druhov, iní ako anjeli svetla. V týchto podobách predstierali začiatok temného a hrozného zápasu či bitky bez zjavnej príčiny, takže bolo možné počuť len ten zmätený a hrozný hluk. Tak sa snažili v duši najsvätejšej Márie vyvolať strach a zmätok. A skutočne by u každého iného, a to i toho najsvätejšieho, tvora vzbudili hrôzu, ak by bol podporovaný iba bežnými prostriedkami milosti, a nikto by im nemohol vzdorovať bez straty života, pretože tento útok trval celých dvanásť hodín.

Ale naša veľká Kráľovná a Pani zostala bez pohnutia a pokojná, taká pokojná, akoby nič z toho všetkého nevidela ani nepočula. Nevykazovala žiadne známky rozrušenia, žiadne zmeny v tvári ani stopy zármutku počas celého tohto pekelného hučania. Démoni potom pristúpili k iným pokušeniam, ktoré boli namierené proti vnútorným mocnostiam nepremožiteľnej Matky. Vylievali svoj diabolský hnev viac, než môžem opísať, pretože všetky tieto diabolské zástupy vyčerpali plnú mieru svojej pekelnej prefíkanosti na spriadanie falošných zjavení, osvietení, vnuknutí, sľubov a hrozieb so zámerom nakaziť každú z jej cností pokúšaním k opačnej neresti. Nebudem sa zdržiavať výpočtom všetkých týchto pokušení, pretože to nie je nutné ani vhodné. Ale naša Pani a Kráľovná ich všetky prekonala, pretože nerestiam odporovala činmi zodpovedajúcich cností, ktoré dosiahli úplnú výšku a dokonalosť, takže postačili odrážať všetky pokušenia a ešte zvýšili jej stav milosti, darov a dokonalosti.

Ako tá, ktorá zakúsila silu pekelnej zloby, a tá, ktorá vnímala veľkú potrebu Božej pomoci, sa pri tejto príležitosti modlila za všetkých, ktorí sú prenasledovaní a pokúšaní démonom. Pán jej udelil moc rozšíriť svoju ochranu na všetkých, ktorí sú pokúšaní a prosia ju o príhovor. Diabli bojovali tak dlho, až kým proti najčistejšej Matke nevyčerpali celý arzenál pokušenia a hnevu. Potom Mária vstala, vzývala Božiu spravodlivosť a prosila Boha, aby povstal a súdil svoj spor (ako hovorí Dávid v Ž 74,22), aby rozprášil svojich nepriateľov a zahnal na útek tých, ktorí neznášajú jeho prítomnosť. Vtelený Boží Syn zostúpil z neba do večeradla, aby navštívil svoju Matku v odlúčení a aby vyniesol svoj súd. Svojej panenskej Matke sa zjavil ako jej najláskavejší a milujúci Syn a nepriateľom ako prísny Sudca na tróne svojho najvyššieho majestátu. Bol sprevádzaný nespočetným množstvom anjelov, dávnych svätcov, Adamom a Evou, mnohými patriarchami a prorokmi aj svätým Joachimom a Annou. Tí všetci sa zjavili požehnanej Márii v jej modlitebni.

Veľká Pani sa, ako zvyčajne, v najhlbšej pokore klaňala svojmu Synovi a pravému Bohu. Démoni Pána nevideli, aj keď si boli vedomí jeho kráľovskej prítomnosti, a snažili sa uniknúť hroziacemu trestu. Ale Božia moc ich držala spútaných spôsobom, ktorý umožňuje ich duchovná prirodzenosť, a pritom konce pomyselných reťazí, ktorými boli spútaní, vložil Pán do rúk svojej najsvätejšej Matky.

Ukážka pochádza z knihy Mystické mesto Božie IV – Korunovanie, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

5 Užívateľ (9 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre