Máj s Presvätou Bohorodičkou Máriou

Máj je v Cirkvi už oddávna mariánskym mesiacom, počas ktorého si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu. Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili mesačnú pobožnosť, ktorá vám pomôže stráviť máj skutočne naplno.

Modlitba za svet (1. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, svet. Sme jeho súčasťou, preto ho dnes vložme do jej Nepoškvrneného Srdca cez naše modlitby.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober celý svet pod svoj ochranný plášť. Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pros ho, aby sa zľutoval nad naším hriešnym svetom.

Vo vás, ktorí ma nasledujete, slávi moje Nepoškvrnené Srdce už dnes triumf. Víťazstvo Srdca Matky sa uskutočňuje v dušiach a životoch jej verných synov. V nich víťazi dobro v tej dobe, keď sa všade šíri zlo.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3,16)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za hriešnikov (2. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, všetkých hriešnikov a aj samých seba, pretože každý z nás je poškvrnený hriechom.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých hriešnikov a aj mňa hriešneho pod svoj ochranný plášť. Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pros ho, aby sa zľutoval nad nami hriešnymi.

Ja som Nepoškvrnené počatie. Zvláštnou milosťou som uchránená od akéhokoľvek hriechu, i dedičného, ktorým je každý z vás postihnutý v okamihu svojho počatia. Preto je mojou materinskou úlohou voči vám zaodieť vás svojou vlastnou nepoškvrnenosťou. Uzdraviť vás od zla. Dať vám svojho Syna Ježiša.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. (Ž 51,7)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za Cirkev (3. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, celú Cirkev. Sme jej súčasťou a Kristus nás poveril zvestovať evanjelium po celom svete.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober celú Cirkev pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pros ho, aby sme verne zotrvali v ohlasovaní evanjelia. Nech sa Cirkev aj prostredníctvom nás rozrastá na jeho slávu.

Naučím Vás veľkej láske k Cirkvi. Dnes prežíva Cirkev chvíle veľkého utrpenia, pretože ju mnohé jej deti stále menej milujú. Mnohí ju chcú obnovovať a očisťovať len kritikou a prudkými útokmi. Bez lásky sa nič neobnoví ani neočistí.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18,20)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za Svätého Otca (4. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca nášho Svätého Otca. Nech je vždy pevným základom Cirkvi a nech ho Duch Svätý obdarí hojnosťou svojich darov.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober Svätého Otca pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pros ho za nášho Veľkňaza – rímskeho pápeža, ktorý zastupuje tvojho Syna Ježiša na tejto zemi.

Chcem oznámiť, akú nežnú lásku má moje materinské srdce k pápežovi, zástupcovi môjho Syna. V týchto ťažkých chvíľach pre Cirkev je pápež sám opustený, ako môj Syn Ježiš v Getsemanskej záhrade. Pápežovo srdce trpí. Mnohí ktorí si hovoria kresťania a katolíci, ho neustále kritizujú, proti nemu protestujú a súdia ho. Toto je pre moju Cirkev hodina temných mocností.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 16,18-19)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za kňazov (5. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých kňazov. Vyprosujme požehnanie pre ich prácu a čistotu srdca. Nech sú pre nás vždy svedkami živej viery.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých kňazov na svete pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pros ho, aby nám daroval svätých kňazov.

Blíži sa chvíľa, keď budem pracovať na záchrane sveta prostredníctvom utrpenia svojich kňazov. Od nich chcem dôveru, modlitbu, prostotu a mlčanie. Budem pracovať na tom, aby Ježiš znovu žil v kňazoch mne zasvätených. Len Ježiš žijúci v mne zasvätených kňazoch zachráni moju Cirkev vo chvíli, keď sa bude zdať, že sa potápa.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Heb 7,17)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za rehoľníkov a rehoľníčky (6. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých rehoľníkov a rehoľníčky. Nech sú požehnaní skrze svoju oddanosť Bohu, čistotu a poslušnosť. Pán Ježiš nech im udelí silu vytrvať na ceste, ktorú si vyvolili.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých rehoľníkov a rehoľníčky pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a poďakuj mu za všetky rehole, ktoré sa modlia za nás hriešnych.

Prostredníctvom Vás chcem opäť priviesť k svojmu lesku dielo stvorenia, vykúpenia a posvätenia takým spôsobom, ze Najsvätejšia Trojica prijme svoju najväčšiu slávu. Neobávajte sa pre temnotu ktorá sa šíri, ja ju zaženiem, aby sa mohlo všade vrátiť svetlo.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Denníček svätej Faustíny: „Dnes mi dal Pán poznať, že je rozhnevaný na ľudstvo, že by si zaslúžilo pre svoje hriechy, aby bol počet dní skrátený. Ale poznala som, že jestvovanie sveta udržujú vyvolené duše, čiže rehole. Beda svetu, keď nebude reholí.“ (Den. 1434).

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za rodiny (7. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca rodiny. Nech sú rodiny svätyňami, v ktorých prebýva tvoj Syn, Ježiš Kristus. Naplň každú rodinu pokojom, láskou a obetavosťou.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetky rodiny tohto sveta pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj od neho, aby každá rodina šírila vôňu jeho svätosti.

Ježiš musí panovať v rodinách, ktoré sa budu otvárať jeho kráľovskej hodnosti ako púčiky slnku. Preto v tomto čase pôsobím, aby v rodinách nastala harmónia, pokoj, obojstranné porozumenie a jednota, svornosť a vernosť“. Som vaša Matka a mojou úlohou je upevňovať jednotu rodiny, aby som priviedla muža a ženu k stále hlbšiemu a duchovnejšiemu spoločenstvu, aby som ich priviedla do Ježišovho Srdca.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Čokoľvek robíš vo svojej rodine – pre svoje deti, pre svojho manžela, pre svoju manželku – robíš pre Ježiša. (svätá Matka Tereza)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za chorých a trpiacich (8. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca chorých a trpiacich. Vyprosujme im uzdravenie a oslobodenie od akýchkoľvek chorôb, a tiež silu a trpezlivosť prejsť obdobím utrpenia a bolesti.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých chorých a trpiacich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a ukáž chorým a trpiacim, ako môžu obetovať svoju chorobu a bolesti Ježišovi, ktorý s nimi nesie ich ťažký kríž.

Som Matkou Záchrancu a vášho Spasiteľa. Ježiš vás navždy vykúpil na kríži, trpel a zomrel za vás. Jeho obeta ma nekonečnú a nadčasovú hodnotu. Jeho krv, jeho rany, jeho bolestná agónia, jeho trpká smrť na kríži ma svoju spasiteľnú cenu pre každého z vás.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. (Jak 5,14-15)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za matky a ženy (9. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca matky a ženy. Vyprosujme, nech ich Pán obdarí pokorou, láskavosťou a obetavosťou. Dar materstva nech udelí každej žene, ktorá túži po dieťati. Nech sú pre tento svet vzorom cností a poslušnosti voči Bohu. Nech sa dôkladne starajú o svoje rodiny a vo svojich rodinách nech sú príkladom modlitby.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetky ženy a matky pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a buď vzorom pre každú ženu a matku.

Aká veľká je moja materinská láska! Obsiahne všetkých, každého sleduje na jeho ceste, účastní sa na ťažkostiach, utrpení, pomáha vám v núdzi, neopusti a nezabudne na nikoho. Vnikajte do tajomstva mojej materinskej lásky a vždy budete potešení!.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Rozvážnosť ženy je dar od Boha. Ak je žena rozvážna a mlčanlivá, nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab. (Sir 26,17-19)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za mužov a otcov (10. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca otcov a mužov. Vyprosujme, nech im Pán udelí požehnanie.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých mužov a otcov pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a ukáž tvojho snúbenca Jozefa ako vzor pre mužov a otcov v modlitbe, namáhavej práci v jeho trpezlivosti a veľkej dobrotivosti.

Vystúpte na horu vášho osobného premenenia, ktorým sa budete stále viac podobať božskej ľudskosti môjho Syna Ježiša s detinskou oddanosťou láske nebeského Otca a s každodennou poddajnosťou voči očistnému pôsobeniu Ducha Svätého.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za deti a mládež (11. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného srdca všetky deti a mládež. Prosme za ich čistotu srdca, aby neustále rástli vo viere a vždy hľadali Ježiša v každom probléme.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober deti a mládež pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj pre deti a mládež dary ducha Svätého, nech sú pravdivými svedkami tvojho Syna.

Verte evanjeliu, žite evanjelium, hlásajte evanjelium v jeho celistvosti. Proti bludom, ktoré sa šíria. Prostredníctvom vás bude znovu žiariť svetlo viery a vo vás ja som oslávená. Nech je pokoj vo vašich srdciach a vo vašich rodinách.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich. Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. (Lk 18,15-17)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za lekárov a zdravotný personál (12. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca lekárov a zdravotníkov. Nech ich služba pomáhať a liečiť ľudí je vždy naplnená súcitom, trpezlivosťou a obetavosťou.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých lekárov a zdravotný personál pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj pre všetkých lekárov a zdravotníkov silu vytrvať vo svojej službe, na ktorú boli povolení.

Pán účinkuje len prostredníctvom malosti a prostoty. Pozdvihuje úbohých z prachu a vedie malých po ceste slávy. Pánovo milosrdenstvo sa prejavuje len v chudobe a biede. Hladujúcich zahŕňa darmi, chorých uzdravuje, stratených zachraňuje, zúfalým poskytuje nádej, hriešnikom svoju milosť.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Maj vo vážnosti lekára, lebo ho potrebuješ, veď ho stvoril Najvyšší na pomoc iným. (Sir 38,1)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za jednotu kresťanov (13. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých kresťanov. Prosme za jednotu medzi kresťanmi, za pokoj, aby sa medzi nami šírila Kristova vôľa.

Prosíme ťa, Panna Mária, zober všetkých kresťanov na svete pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a daj, aby každý kresťan bol horlivý v ohlasovaní evanjelia tvojho Syna a vydával o ňom svedectvo.

Dnes si pripomíname môj príchod na zem v chudobnom údolí Cova da Iria vo Fatime. Od toho dňa už uplynulo tak veľa času. Prišla som z neba požiadať vás, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu a žiadam to aj v dnešných časoch. Tomu, kto sa mi zasvätí, sľubujem spásu, ochranu pred bludom na tomto svete a večné spasenie.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. (Kol 3,17)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za zomrelých (14. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých našich zomrelých, ktorí nás predišli do nebeského kráľovstva. Prosme za ich duše, aby ich Ježiš uviedol do večnej slávy, kde budú oslavovať Najsvätejšiu Trojicu.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za duše našich zosnulých.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj nám, aby sme aj my boli pripravení s čistým srdcom predstúpiť pred tvojho Syna, keď nadíde naša hodina.

Pociťujte aj blízkosť spravodlivých duši, ktoré ešte trpia v očistci a modlia sa v očakávaní okamihu ich plnej blaženosti pri nazeraní Pána. Utvárajú s vami jednu družinu k mojím službám. Ja som Matka a Kráľovná všetkých.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Modlitba sv. Gertrúdy za duše v očistci

Večný Otče, obetujem ti Najsvätejšiu krv Ježiša Krista, v spojení so všetkými svätými omšami slúženými v tento deň po celom svete, za všetky duše v očistci, za všetkých hriešnikov v tvojej Katolíckej cirkvi, v mojej vlastnej krajine a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za opustených a ľudí bez domova (15. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých opustených a chudobných ľudí bez domova. Vyprosujme im, aby neustále pociťovali Božiu blízkosť, starostlivosť a jeho nekonečnú lásku. Nech im Pán udelí milosti potrebné pre dôstojný ľudský život.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za opustených ľudí bez domova a zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pomáhaj nám, aby sme aj my boli vždy súcitní a pomáhali tým, ktorí to potrebujú.

Každý deň samotu vášho srdca napĺňam nežnosťou svojej nepoškvrnenej lásky a vašu dušu milosťou. Lebo ako Matka musím ich rozdeľovať všetkým svojím deťom. Koľko je dnes chudobných, bezprávnych a tých, ktorí žijú v podmienkach neľudskej biedy. Všetkých vás nosím v mojom Nepoškvrnenom Srdci.“  (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo! (Zach 7,9-10)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za naše farnosti (16. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca každý z nás svoju farnosť. Prosme za svojho kňaza, svojich spolubratov vo viere a za všetkých tých, ktorí sa starajú o farnosť a chrám. Odovzdajme ich spolu s Matkou Máriou do Ježišovho Srdca.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za našu farnosť. A zober nás pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj nám, aby sme žili každý jeden z nás vo svojej farnosti v jednote, pokoji a úcte voči druhému.

V pravej viere zostanete len vtedy keď budete plne súhlasiť zo všetkým, čo prináša Ježišovo evanjelium. Hlásajte ho doslovne, žite ho doslovne. Mojim materinským poslaním je, aby všetci veriaci žili v milosti a aby rástli vo svätosti života tým, že sa cvičia vo všetkých kresťanských čnostiach.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18,20)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za naše Slovensko (17. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca našu krajinu, v ktorej žijeme. Sedembolestná matka Mária je našou patrónkou, prosme ju, aby ochraňovala našu krajinu a starala sa o náš ľud. Nech v našej krajine prevláda pokoj, vzájomná úcta a svornosť.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za našu vlasť, ktorá ťa vždy mala v úcte a v ktorej ťa ľud nekonečné miluje pre tvoju dobrotu, ktorú si nám viackrát počas našej histórie preukázala. Zober celú našu krajinu pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pripomínaj nám, aby sme vždy pamätali v modlitbách na svoju krajinu.

Panna Mária túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Veď čo predstavuje táto šaštínska svätyňa, ak nie skutočnosť, že Panna Mária, matka Slovákov, býva v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa všetci synovia a dcéry vášho národa cítia ako v matkinom dome? Tu chce Panna Mária, Kristova matka, „byť pre vás matkou“. Chce, aby ste boli voči nej veľmi úprimní a jednoduchí. Tu je jej príbytok a vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí dom Božej Matky, nik z vás nie je bez domova. Sem môže prísť každý a môže sa cítiť ako v matkinom dome.“  (príhovor Jana Pavla II. v Šaštíne 1. júla 1995)

Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní. (1Pt 3,8)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za neveriacich a vzdialených od Boha (18. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca neveriacich a vzdialených od Boha. Prosme za ich návrat k Bohu, do cirkevného spoločenstva, aby spoznali nekonečné Božie milosrdenstvo a lásku, ktorú im túži prejaviť.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za neveriacich a tých, ktorí sa vzdialili od Boha následkom svojich neoľutovaných hriechov. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi, ukáž nám cestu a daruj slová, ktorými privedieme mnohých naspäť k Nebeskému Otcovi, ktorý čaká na svoje stratené deti.

Dnes ľudstvo tak veľmi potrebuje Božie milosrdenstvo. Len milosrdenstvo ho môže celkom obnoviť a zachrániť. Svojím odmietaním Boha, ľudstvo onemocnelo. To mu prekáža v ceste, určenej Bohom na záchranu. Je ťažko choré, lebo sa stalo neschopným milovať Boha. Ľudia žijú v zatvrdilom odmietaní Boha, sú obeťami hriechu a nečistoty.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.  (Rim 14,1)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za svetských predstaviteľov (19. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých svetských, politických predstaviteľov. Prosme, aby s úctou spolupracovali s cirkevnými predstaviteľmi pre dobro všetkých ľudí.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za svetských predstaviteľov, politikov, ktorí riadia krajiny. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj nám zotrvávať v modlitbách za našich predstaviteľov štátu. Nech s trpezlivosťou a bez reptania prednášame každý deň Bohu modlitby za tých, ktorí riadia náš svet.

Ja, Matka Božia, ktorá som zvíťazila nad všetkými bludmi a herézami na celom svete, zo zástupom mojich najmilších synov, tiež zvíťazím nad najväčším bludom, aký poznajú dejiny, nad bludom ateizmu, ktorý ulúpil môjmu Synovi takmer celý svet. Ľudstvo bude oslobodené prostredníctvom môjho Nepoškvrneného srdca.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. (1 Tim 2,1 – 4)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za nezamestnaných (20. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých ľudí bez práce. Prosme s láskou a modlitbou, aby im Boh udelil milosť slušnej práce, ktorá ich pozdvihne z ťažkej sociálnej a ekonomickej situácie.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za všetkých nezamestnaných, ktorí túžia po práci, aby neboli smutní a skleslí, nech ich Pán povýši v určenom čase. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a daj, aby sme aj my, ktorí máme prácu, každodenne za ňu ďakovali, a zároveň vyprosovali pre každého človeka na tomto svete zamestnanie, ktorým uživí seba a často aj svoju rodinu.

Starajte sa o slabých a chudobných, v ktorých Kristus chce byť spoznávany. S pastoračnou zanietenosťou stojte pri nezamestnaných, zaoberajúc sa ich zložitou situáciu a stimulujúc všetky sociálne zložky, aby urobili všetko možné pre vytvorenie nových pracovných príležitosti, aby hlavne mladí mohli realizovať svoje schopnosti.“ (Ján Pavol II)

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Flp 4,6 – 7)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za prenasledovaných kresťanov (21. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých prenasledovaných kresťanov, ktorí trpia pre vieru. Prosme za ich náboženskú slobodu, aby boli uznané práva kresťanským spoločenstvám. Nech ohlasovanie vykupiteľského diela Ježiša Krista je umožnené kdekoľvek na svete bez obmedzenia, aby každý mal právo vyznať vieru a tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za všetkých prenasledovaných kresťanov, ktorí sú považovaní za novodobých mučeníkov tvojho Syna. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a prijmi naše modlitby a vďaky za to, že nám Pán umožnil byť jeho nasledovníkmi a slobodne vyznávať svoju kresťanskú vieru.

Prežehnať sa, čítať Bibliu, ísť v nedeľu na svätú omšu, hovoriť o Ježišovi, modliť sa ruženec – toto všetko sa zdá byť niečím bežným. V mnohých krajinách to však ešte stále znamená riskovať život, kresťanom hrozí zabitie, lynčovanie či odvlečenie do pracovných táborov.“ (pápež František)

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. (Mt 5,12)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za drogovo závislých ľudí (22. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých drogovo závislých. Prosme za všetkých, ktorí trpia hriechom závislosti na alkohole, nikotíne, omamných látkach, liekoch a ďalšími inými závislosťami. Nech ich Pán oslobodí od týchto sebazničujúcich a sebavražebných hriechov. Nech do ich sŕdc vstúpi nová nádej premeny, ktorá je v Božej uzdravujúcej láske.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za všetkých ľudí, ktorí trpia akýmikoľvek závislosťami, a zver ich do nekonečného milosrdenstva tvojho Syna. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a uchráň nás a naše rodiny pred hriechom závislosti.

Obväzujem vaše rany svojím nebeským balzamom. Očisťujem vás, keď vám pomáham oslobodzovať sa vždy viac od hriechov, od mnohých vašich chýb i nezriadených náklonnosti. Týmto spôsobom pripravujem pôdu a uschopňujem ju prinášať ovocie. Zasadzujem vo vás lásku k môjmu Synovi Ježišovi, aby mohla kvitnúť dokonalejšie a jasnejšie.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. (1Kor 6,12)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za ľudí iných náboženstiev a hnutí (23. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých ľudí iných náboženstiev a hnutí. Každý človek ma v sebe túžbu hľadať Boha, aj keď mnohí idú inou cestou a hľadajú spásu nie v Kristovi, ale v iných božstvách. My však vieme, že Nový zákon nám dosvedčuje univerzálnosť spásy iba skrze Krista.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za ľudí iných náboženstiev a hnutí, nech spoznajú pravdivú cestu viery, ktorá vedie k Najsvätejšej Trojici. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a daj nám silu a odvahu všade ohlasovať evanjelium tvojho Syna. Nech každý spozná, že cez Ježiša môže dosiahnuť Božie kráľovstvo, ktoré je určené pre všetkých.

Mnohí z vás žijú v blude pohanstva, alebo patria k iným náboženstvám, ktoré nie sú pravé. Kresťanstvo vám zjavil Ježiš večné Slovo Otcovo. K nemu vás všetkých chce priviesť vo svojom duchu lásky. Všetci potrebujú, aby ich nebeská Matka spolu s Ježišom priviedla k plnosti pravdy. Som Matkou všetkých, najmä tých najvzdialenejších od môjho Syna, ktorí kráčajú v temnotách.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohovia, či už na nebi, alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho. (1Kor 8,5 – 6)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za ľudí vo vojnách (24. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých, ktorí sú ničení vojnami. Zároveň sa modlime za krajiny, ktoré túžia vojnou zničiť iné národy a ich obyvateľov, aby zavládol pokoj a prestalo násilie.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za ľudí ničených vojnou a akýmikoľvek inými politickými a náboženskými konfliktami. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj spolu s nami pokoj a mier pre krajiny, ktoré sú vo vojnách. Nech všade zavládne porozumenie, úcta a tolerancia.

Modlite sa každý deň ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“ (Zo zjavenia Panny Márie vo Fatime)

A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. (Jak 3,18)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za bezdetné páry túžiace po dieťatku (25. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca bezdetné manželské páry, ktoré túžia po bábätku. Prosme nech im Panna Mária vyprosí milosť počatia. Nech spolu s ňou potom ohlasujú, aké veľké veci im urobil Pán, že jeho milosrdenstvo je nekonečné.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za tých, ktorí túžia prijať do svojej rodiny dieťa ako dar od Boha. Zober tieto manželské páry pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj spolu s nami všetkým manželským párom plodnosť. Nech je každý pár otvorený pre prijatie dieťatka. Nech Božia milosť a dobrota zostúpi na tých, ktorí túžobne očakávajú zrodenie nového života vo svojich rodinách.

Modlite sa ruženec a modlite sa ho vždy, kedy len môžete a verte, že budete obdarení.“ (Páter Pio)

Izák prosil za svoju ženu Pána, lebo bola neplodná; a Pán ho vypočul a jeho žena, Rebeka, počala. (Gn 25,21)

Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné. (Lk 1,36)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Gerard Majella, oroduj za bezdetné manželské páry, túžiace po deťoch!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za oslobodenie ľudí, ktorí praktizujú mágiu, povery, okultizmus, špiritizmus a ezoteriku (26. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca tých, ktorí praktizujú rôzne magické praktiky. Prosme, nech ich Pán oslobodí od zlej modloslužby. Nech nehľadajú silu v magických predmetoch, amuletoch a útechu u mágov, liečiteľov a veštcov.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za tých, ktorí zablúdili a hľadajú krátkodobé šťastie v mágii a s ňou spojených praktikách. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a vyprosuj im milosť, aby hľadali radosť v Ježišovi a povzbudenie v jeho Božom slove.  Nech kráčajú cestou oddanosti k Najsvätejšej Trojici.

Nech v ťažkostiach vstupujú pred tvár tvojho Syna vo Sviatosti Oltárnej, kde získajú všetko potrebné pre svoju dušu. On je prameňom všetkých milosti.

Ježiš je skutočné prítomný v Eucharistii, lebo chce vojsť do stáleho spoločenstva života s vami. Keď prichádzate pred neho, vidí vás, keď k nemu hovoríte, počúva vás. Prijíma vás do svojho srdca. Keď prosíte vždy vás vyslyší. Choďte pred svätostánok s prirodzenosťou, ako by ste kráčali k priateľovi.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Deti moje, chráňte sa modiel! (1 Jn 5,21)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za tých, ktorí nám ublížili (27. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca ľudí, ktorí nám ublížili a my sme ich označili ako nepriateľov. Modlime sa za nich a odpusťme im všetko, čo vykonali proti nám. Nedovoľme, aby pýcha, ktorá je koreňom neodpustenia, zničila lásku, ktorú nám Ježiš daroval a ktorú nás učí ohlasovať medzi sebou.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za našich nepriateľov, obdaruj ich svojou materinskou láskou. Nech sme všetci očistení od hriechov neodpustenia. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a modli sa spolu zo mnou za všetkých tých, ktorým som ublížil ja.

Len Ježiš musí panovať v dušiach a srdciach všetkých, lebo jeho kráľovstvo je kráľovstvom milosti, svätosti a lásky. Keď Ježiš kraľuje v duši svojho stvorenia, vtedy ju pretvára božským svetlom, ktoré ju robia krajšou, žiarivejšou, svätejšou a milou Bohu. Preto vám chcem pomôcť odstrániť z duše egoizmus, pýchu a zlosť.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán! (Lv 19,17-18)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za ťažko pracujúcich (28. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých, ktorí ťažko pracujú a ktorých život je často v ohrození kvôli práci. Vyprosujme im ochranu a silu vytrvať vo svojom povolaní. Nech majú vždy spravodlivú mzdu, aby uživili svoje rodiny. Ich práca nech je Bohu milou obetou a nech sú skrze túto obetu požehnaní.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za ťažko pracujúcich. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a nauč nás, aby sme boli vďační za milosť práce, ako si bola vďačná ty so svojím snúbencom svätým Jozefom, ktorý tiež ťažko pracoval, aby uživil teba a Ježiša.

Keď človek znáša námahu práce, zjednotený s Kristom ukrižovaným za nás, istým spôsobom spolupracuje so Synom Božím na vykúpení ľudstva. A stáva sa opravdivým Ježišovým učeníkom, keď každý deň nesie svoj kríž86 v činnosti, ku ktorej bol povolaný.“  (Ján Pavol II)

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi! (Kol 3,23 – 24)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za ženy, ktoré podstúpili potrat (29. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetky ženy, ktoré podstúpili umelé ukončenie tehotenstva. Nikto nevie, akou príčinou bolo ich rozhodnutie ukončiť život svojho dieťaťa. Preto prosme za tieto ženy, aby si uvedomili tento hriešny čin, že odmietli dar, ktorý im Pán požehnal. Modlime sa aj za ženy, ktoré zvažujú podstúpiť potrat. Vyprosujme im útechu pri Pannej Márii, ktorá im ukáže veľkosť daru dieťatka, ktoré nosia pod svojím srdcom.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za ženy, ktoré podstúpili potrat, aby tento zlý čin oľutovali. Obnov v nich odvahu povedať novému životu áno. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pros s nami za každú ženu, aby si vážila dar materstva.

Milé sú pre mňa všetky deti, ktoré už boli počaté a úmyselne boli usmrtené ešte v lone ich matiek. Láska a vrúcne želanie ich nebeskej Matky a Cirkvi zachrániť ich, spolu s nevinnou krvou, preliatiu tými, ktorí opovrhujú Božím zákonom a porušujú ho. Diabol je odporcom Božieho zákona. Bojuje proti prikázaniu nezabiješ a preto sa mu podarilo legalizovať všade potrat, aby vymizol rešpekt k hodnote ľudského života.“ (z knihy: Kňazom, najmilším synom Panny Márie)

Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12,2)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba za tých, ktorí si hľadajú životného partnera (30. máj)

Dnes odovzdajme Panne Márii, našej Nepoškvrnenej Čistote, do jej Nepoškvrneného Srdca všetkých, ktorí si hľadajú partnera a túžia vstúpiť do posvätného manželského zväzku. Nech Pán každému, kto má vo svojom srdci takúto túžbu, udelí veriaceho a milujúceho partnera. Prosme za mladých, nech nevstupujú do zlých vzťahov, ale nech sú obozretní pri výbere partnera. Vyprosujme im trpezlivosť a silu čakať na životnú lásku. Nech žijú vo svojom vzťahu v súlade zo Svätým Písmom a Božími zákonmi, vtedy bude ich láska rásť k svätosti.

Prosíme ťa, Panna Mária, prihováraj sa za ľudí, ktorí hľadajú životného partnera. Ukáž im hodnoty, ktoré im pomôžu lepšie si vybrať osobu s ktorou vstúpia do manželstva. Zober ich pod svoj ochranný plášť.

Priveď nás k svojmu Synovi Ježišovi a pomôž nám lepšie pochopiť, že láska je vzácnym darom, ktorý nám dal Boh, lebo on je jej pôvodca.

Ľudia potrebujú Máriu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt evanjelia.“ (Ján Pavol II)

Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. (2 Sol 3,5)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Modlitba poďakovania (31. máj)

Nepoškvrnená Panna Mária, chceme sa ti poďakovať za májový čas, ktorý sme strávili s tebou v modlitbách. Už teraz vieme, že všetky naše modlitby a obety sú v tvojom Najsvätejšom Srdci uložené ako ten najväčší poklad, o ktorý sa staráš a prednášaš ho svojmu Synovi. Ďakujeme ti za všetky vyprosené milosti a ochranu, ktorú nám neustále preukazuješ.

Zasväcujeme sa navždy tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Zverujeme sa ti s dôverou, lebo sám Boh nás dal do tvojej ochrany a teba postavil do boja proti satanovi. Dal ti plnú moc, lebo ty, Matka Mária, zvíťazíš nad každým zlom svojou Nepoškvrnenou čistotou.

Ďakujeme ti za modlitbu ruženca, ktorú si nám odovzdala. Je to pre nás tá najväčšia zbraň pre všetky zlé časy. Panna Mária, zasväcujeme sa ti pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca.

„Zo všetkých modlitieb ruženec je najkrajšia a najúčinnejšia modlitba. Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec!„ (pápež Pius X.)

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5,16-18)

Panna Mária, Nepoškvrnená Čistota, oroduj za nás!

Modlitba posvätného ruženca

Autorka: PhDr. Lenka Debnár

4.4 Užívateľ (18 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

  • Krásna májová pobožnosť.
    Celá rodinka sa chystáme modliť tieto modlitby.

Komentáre