Deviatnik k svätej Bernadete

16. apríla má v liturgickom kalendári sviatok svätá Bernadeta Soubirousová, rehoľníčka a vizionárka, ktorej sa v Lurdoch zjavovala Panna Mária. Pri tejto príležitosti vám prinášame deviatnik k tejto výnimočnej svätici, ktorej telo dodnes zostalo neporušené.

1. deň

Svätá Bernadetka z Lúrd, výnimočná vizionárka, tvoje telo nepodľahlo rozkladu, čo dosvedčuje, že si veľkou Božou obľúbenkyňou. Týmto veľkým činom na tvojom tele chcel Boh ukázať svoju moc a svoju nekonečnú lásku voči človeku.

Nauč aj nás, svätá Bernadetka, milovať Svätú Trojicu a Presvätú Bohorodičku Pannu Máriu tak, ako si ich milovala ty.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Ó, Ježišu Kriste, ty miluješ všetkých ľudí a záleží ti na každom človeku. Na uskutočnenie svojich zázrakov často používaš obyčajných ľudí, ako bola aj svätá Bernadetka, aby si tak ešte viac ukázal svoju svätosť a moc. Prosím, použi aj mňa pre svoje plány.

Chvála a sláva Všemohúcemu Bohu na veky vekov.

„Ako pastier pasie svoje stádo, do náručia berie, baránky do lona dvíha, tie, čo pridájajú, vodí.“ (Iz 40,11)

Ježišu, ty si môj pastier, tebe dôverujem.

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

2. deň

Svätá Bernadetka z Lúrd, krehká dievčina, ktorá si trpela rôznymi chorobami a často aj veľkými bolesťami, predsa si sa vždy vyznačovala vrúcnou zbožnosťou k Svätej Trojici a Panne Márii. Ty si mala od Boha tú česť vidieť Presvätú Bohorodičku, Matku nášho Pána Ježiša Krista. 18-krát sa ti zjavila Panna Mária s ružencom v ruke, ktorý je silnou zbraňou proti zlu a veľkou pomocou pre každého z nás tu na zemi.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Ježišu Kriste, ty mocný Kráľ, nosíš v srdci celé ľudstvo. Túžiš po spáse každého človeka. Chceš každého z nás objať a privinúť si k svojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Očistiť nás od hriechov, aby sme boli spasení. Prosím, Pane, priviň nás k svojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.“ (Jn 15,16)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

3. deň

Svätá Bernadetka, koľko si len musela trpieť pre výsmech a iné zlo, ktoré ti ľudia robili. Mnohí neverili zjaveniam Panny Márie a dokonca aj miestne úrady ťa žiadali, aby si odvolala svoje tvrdenia. Ale ty, Bernadetka, si aj napriek zlému prístupu ľudí zostala verná slovám Panny Márie, ktoré ti odovzdávala pri zjaveniach.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Duchu Svätý, ty, ktorý si sa vznášal pri stvorení sveta nad vodami, prebývaš vo vnútri človeka a vedieš ho k Stvoriteľovi, ty si tým najsvätejším darom pre človeka. Prosím, neustále mi pripomínaj jedinú najväčšiu pravdu, že som milovaným Božím dieťaťom.

„Ale Tešiteľ Duch Svätý, ktorého vám pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ (Jn 14,26-27)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

4. deň

Svätá Bernadetka, Panna Mária použila teba, obyčajné dievča ako nástroj, ktorý má ľuďom ukázať Božiu lásku. Cez teba vykonala mnoho zázrakov. Medzi ne patrí aj zázračný prameň požehnaný láskou Panny Márie, ktorý liečí chorých a chromých. Pomôž aj mne v mojom srdci vykopať prameň lásky, aby som viac milovala Boha a svojich blížnych.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Presvätá Bohorodička, Kráľovná milosrdenstva! Ďakujeme ti, že si sa zjavila svätej Bernadetke, že práve ju si si vyvolila za svoju pomocníčku pri ohlasovaní Božieho slova, ktoré sa celé vypĺňa v tvojom Synovi, Ježišovi Kristovi. Prosím, Panna Mária, nauč ma všade kráčať s tvojím Synom a ohlasovať jeho sväté slová.

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

5. deň

Svätá Bernadetka, ty si bola blízka Bohu aj ľuďom. Žila si v kláštore milosrdných sestier a často si čelila tvrdému zaobchádzaniu, keďže mnohé sestry neverili tvojím zjaveniam. Ty si bola vždy pokorná a skromná. Nikdy si neprejavila pýchu, že práve teba si vyvolila Panna Mária za ohlasovateľku jej zjavení.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Pane Ježišu, ty najlepšie poznáš, aké to je, keď ťa ľudia potupujú, pľuvajú po tebe a túžia vidieť, ako sa boríš v tej najväčšej biede a utrpení. Ty si zažil bolesť kríža, ale spravil si túto obetu z lásky k človeku. Vďaka ti, Ježišu, za tvoju nekonečnú lásku. Nauč ma s láskou prijímať utrpenie a ťažkosti a premieňať ich na obetu.

„Ty to vieš, Pane, pamätaj na mňa, navštív ma, pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch, pre svoju zhovievavosť nedaj ma uchvátiť, vedz že pre teba znášam potupu.“ (Jer 15,15)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

6. deň

Svätá Bernadetka, ty si vždy bola plná lásky. V kláštore si sa starala o chorých ľudí, hoci sama si mala vážne zdravotné problémy. Všetko utrpenie si prijímala vždy s pokojnou mysľou. O tvojom svätom živote dodnes svedčí tvoje neporušené telo. Prosím, nauč ma trpezlivosti a súcitu voči iným.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Presvätá Panna Mária, ty si dávala Bernadetke toľko síl, aby mohla zvládať všetko utrpenie na slávu Svätej Trojice. Na tejto biednej, chorej dievčine si ukázala, akú moc má tvoj Syn Ježiš Kristus. Vďaka nej sa celý svet dozvedel, že si tu vždy pre nás, Mária, Kráľovná svätého ruženca.

Prosím Panna Mária pomôž mi niesť moje trápenia a bolesti.

„Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ (1 Jn 2,1-2)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

7. deň

Svätá Bernadetka, ako jednoducho a úžasne si chápala Božie veci. Celým srdcom si milovala Pannu Máriu a dôverovala si jej v každom čase. Uveď ma do najsprávnejšieho uctievania Presvätej Panny Márie, ktorú si videla z tváre do tváre. Pripomínaj mi, aby som si žiadala od Ducha Svätého moc konať veľké veci v ťažkých časoch.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Všemohúci Bože, udeľ mi svojho Ducha Svätého, aby ma umocnil vo viere a nasledovaní Ježiša Krista. Nech Duch Svätý spočinie na mne cez ruky Panny Márie, ktorá počúvala tvoje slovo a s radosťou plnila všetko to, čo si pre ňu pripravil. Panna Mária, prosím, nauč ma pokore.

„Veď v nej je duch chápavý, svätý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, prenikavý, bez poškvrny, jasný, neurážajúci, milujúci dobro, ostrý, nezastaviteľný, dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci; prenikajúci všetkých duchov, obdarených umom, čistých, najjemnejších.“ (Múd 7,22-23)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

8. deň

Svätá Bernadetka, veľká ctiteľka svätého ruženca, tebe sa Presvätá Mária predstavila ako „Ja som Nepoškvrnené Počatie“. Zamilovala si sa do tej najväčšej lásky, ktorou je Ježiš. Tvoje zázračne uchované telo je znakom toho, že smrť je počiatkom večného života a že naše telá budú v posledný deň vzkriesené. Tento večný život nám dáva Ježiš Kristus, náš Spasiteľ.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Pane Ježišu Kriste, cez tvoj Svätý kríž prišlo pre celé ľudstvo veľké vykúpenie. Kríž je znakom tvojej milosti pre mňa. Keď pozerám na kríž, vidím tvoju lásku. Na kríži si prekonal všetko zlo. Cez tvoju svätú krv som oslobodený od hriechov. Vďaka tebe, Pane, som novým človekom. Osloboď ma od toho, čo je mojím najväčším problémom. Dúfam v teba, Ježišu. Ďakujem ti.

„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1 Kor 1,18)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

9. deň

Svätá Bernadetka, žiadne zo zjavení nebolo v dejinách Cirkvi tak rýchlo uznané ako zjavenie, ktoré si mala v Lurdoch. Ohlasovala si potrebu pokánia pre celé ľudstvo. Ty sama si vzorom chudoby a pokory. Pomáhaj mi, aby som dokázal verne plniť moje životné poslanie, ku ktorému ma povolal Pán. Prosím ťa, stoj pri mne v každej chvíli môjho života a vždy mi pripomeň, že ruženec Matky Božej a kríž Ježiša Krista sú mojou najväčšou zbraňou v každom probléme.

Svätá Bernadetka, oroduj za nás a vypros mi milosť, o ktorú ťa prosím…

Panna Mária, Presvätá Kráľovná ruženca, prosím ťa, nauč ma na príhovor svätej Bernadetky viac milovať tvojho Syna Ježiša Krista a plne chápať jeho spásonosnú obetu na kríži. Pomôž mi v nesení mojich každodenných krížoch a ukáž mi, ako mám stále viac dôverovať tvojmu Synovi. Na svadbe v Káne si povedala: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Tieto slova si vkladám do svojho srdca a prijímam vôľu tvojho Syna v mojom živote.

„Hľa, tvoja Matka!“ (Jn 19,27)

Otče náš, 3 x Zdravas’, Mária, Sláva Otcu

Autorka deviatnika: PhDr. Lenka Debnár

Súvisiace produkty s touto modlitbou​​

 
Bernadeta DVD: Bernadeta Pieseň o Bernadete

 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre