Maurizio Pietro Faggioni: Život v našich rukách (recenzia)

Život v našich rukách, manuál teologickej bioetiky

Ako lekárku a vysokoškolskú pedagogičku ma upútala táto kniha preto, lebo v obsahu ponúka a dopĺňa postoje katolíckej morálky k úplne novým objavom, ktoré zasahujú do prirodzeného života človeka. Ide o oblasť poznania, ktoré takmer absentuje v prísne materialistickej a vedeckej schéme nazerania na ľudský život. Dnešní študenti medicíny a lekári niekoľkých generácií  vedia veľa o detailoch mikrosveta aj makrosveta pomáhajúcich udržať  ľudské zdravie, ovládajú príčiny, priebeh a terapiu ochorení, nepoznajú však bioetický či morálny uhol pohľadu na nové objavy, napr. na problematiku umelého oplodnenia, klonovania, transplantácií, eutanázie a pod.

Medzeru  v tejto oblasti vedy sa pokúsil majstrovským a nenapodobiteľným  spôsobom zaplniť Maurizio. P. Faggioni, ofm, lekár  ‒ endokrinológ,  profesor systematickej morálnej teológie a bioetiky na Alfonziánskej akadémii v Ríme a na Master di Bioetica dell´Università di Camerino.  Maurizio P. Faggioni  je aj členom Regionálnej bioetickej komisie v toskánskom regióne a poradcom ad quinquennium Kongregácie pre náuku viery. Je autorom mnohých publikácií v odborných časopisoch vrátane prvého vydania  tu predstavovanej knihy (2004).  S ohľadom na veľký záujem teologickej, medicínskej aj laickej verejnosti, po korektúrach a doplnení aktuálnych biobliografických údajov, vyšlo aj druhé vydanie „manuálu“.  V náročnom a precíznom preklade túto unikátnu knihu slovenskému čitateľovi  priblížil ThDr. Martin Koleják spolu s jazykovým a odborným tímom spolupracovníkov .

Manuál teologickej bioetiky Život v našich rukách sa člení na päť základných častí.

Prvá časť sa venuje všeobecnej bioetike. Definuje bioetiku, presne vymedzuje jej študijné pole a epistemologický štatút.  Ide o najnáročnejšiu časť monografie, po jej zvládnutí sa však ďalšie kapitoly stanú jasnejšími.

Druhá časť (Nezabiješ) rieši z optiky Svätého písma, Tradície a Katechizmu katolíckej cirkvi také pojmy,  ako je vražda a zmrzačenie, samovražda, dovolená sebaobrana či trest smrti. Kapitola sa končí vetou sv. Ambróza s hlbokým obsahom: „Boh však nechce vraha trestať zabitím, lebo väčšmi chce pokánie hriešnika než jeho smrť.“

Tretia časť nesie pomenovanie Výzvy medicíny. Zaoberá sa  problematiku nadobudnutého poznania či možnosti výkonov v medicíne, ktoré sú skutočne úžasné, no nič momentálne nenaznačuje, že by akcelerácia ľudskej aktivity v tejto oblasti prinášala zmierenie všetkých s ňou súvisiacich rozpolteností, nádejí a obáv. Tu autor rieši otázky zdravia a choroby, transplantačnej medicíny, problematiku overenia smrti a najnovšie vedecké pokroky v genetickej biotechnológii.  Primerané je autorovo konštatovanie (parafrázujem), že choroba je viac ako klinický prípad a z každého klinického prípadu treba urobiť ľudské stretnutie.

Štvrtá časť ponúka katolícke postoje k otázkam začiatku života. Tajomstvo počatia a embryogenézy s definíciou pojmu „embryo“.  Etický aj legislatívny pohľad na zásahy v prenatálnom štádiu života, potrat a umelé oplodnenie. Pomenúva  mnohé  činitele, ktoré ovplyvňujú zlé rozhodovanie sa človeka v týchto situáciách.

Piata časť je venovaná koncu života. Zaoberá sa pacientmi v terminálnom štádiu života medzi úpornou terapiou a opustením a eutanáziou. Kapitola sa končí radikálnym konštatovaním, že nič a nikto nemôže autorizovať zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je plodom, dieťaťom, dospelým starým, chorým, nevyliečiteľným alebo v agónii. Nijaká autorita to nemôže legitímne nariadiť či dovoliť.

375-stránkový pomerne náročný manuál je prioritnou súhrnnou publikáciou o bioetike. Bez akýchkoľvek pochybností patrí medzi povinnú literatúru každého bojovníka za život! S dychtivosťou by po nej preto mali siahať študenti teológie, filozofie, prírodných vied, medicíny a iných, najmä medziodborových disciplín, ktoré sa výsledkami ich duševnej či telesnej práce akýmkoľvek spôsobom týkajú človeka. Kniha patrí aj do rúk  vzdelancov, ktorí študovali v období autoritatívnych a zločineckých systémov a  prijali ich zúžený – jednostranný  pohľad na svet.

A na záver, ale vôbec nie nakoniec, by manuál mal mať poruke každý  právnik a politik, ktorý v  intenciách subsidiarity určuje legislatívne normy života spoločnosti. Lebo, ako povedal pápež Pius XI.: „Akákoľvek činnosť každej spoločnosti je svojou podstatou a charakterom subsidiárna; má pomáhať členom spoločenského združenia, a nie ich zničiť a pohltiť.“

Želám všetkým čitateľom skutočné posilnenie ducha po preštudovaní tejto knihy a podporu v nádeji, vo viere a pri svedčení o tom, že ŽIVOT je vždy väčší!

<Kúpiť knihu Život v našich rukách>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: FAGGIONI, M. P. 2012. Život v našich rukách: Manuál teologickej bioetiky. [La vita nelle nostre mani: manuale di bioetica teologica], Spišská Kapitula,  375 s., brožovaná, ISBN 978-80-970944-4-7.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre