Jozef Tomko: Hľadieť za obzor (recenzia)

Hľadieť za obzor

Výstižný názov tak veľmi potrebnej knihy nasmerovanej do slovenskej spoločnosti. Pretože Slovensko je rozlohou malé a pri nedostatku vhodných informácií môžu jeho ľudia skĺzavať aj do duchovnej malosti. Prekonať takúto formu malosti sa dá aj tak, že z času na čas uprú pohľad „za obzor“.
Kniha Hľadieť za obzor pochádza od prvého súčasného slovenského kardinála Jozefa Tomku, dnes už emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritného predsedu Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy. Jeho eminencia kardinál Tomko predstavuje ten rozmer osobnosti, ktorá môže s istotou rozširovať obzory iným v rôznych dôležitých globálnych udalostiach alebo vo všeľudských problémoch.
Kapitoly knihy sú zostavené prevažne z príhovorov otca kardinála slovenským poslucháčom prostredníctvom rádia a televízie. Svoje príhovory obsahovo naplnil pohľadom z Ríma na svet a na vážne ľudské problémy. Pohľad spoza hraníc, najmä z Ríma, ktorý je sídlom pápeža, pokladaného za najvyššie mravnú autoritu na svete, zahŕňa úsilie o globálnosť a univerzálnosť.

Knihu otvára Úvod ‒ príhovor samého autora, ktorý objasňuje rozhodnutie vyjaviť svoje myšlienky prístupným spôsobom všetkým záujemcom o tento typ literatúry. Ďalšie myšlienkové okruhy zoskupil autor do piatich kapitol: Zápas o človeka je prvá kapitola, ktorá vysvetľuje pôvod človeka a svetonázorový zápas v tejto oblasti. Ďalej boj o ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, týka sa problematiky nových eugenických pokusov, neobchádza ani lásku, manželstvo a rodinu až po vieru v posmrtný život. Ľudstvo a svet je druhou kapitolou knihy, v ktorej predstavuje problémy ľudstva, ako sú hospodárske krízy, hlad vo svete, problém prístupnosti k vode, širokú a komplikovanú tému chudoby, ľudských práv či niektoré náboženské problémy v Afrike a Číne.

O našej rímskokatolíckej cirkvi je kapitola s názvom Cirkev, v ktorej autor prináša široký pohľad na novodobých pápežov, na biskupskú synodu, misie, zjednotenie kresťanov a medzináboženský dialóg, upriamuje pozornosť na pomer cirkvi a štátu, ako aj na dve významné katolícke osobnosti ‒ na svätú Matku Teréziu, najmä na osobné stretnutia s touto osobnosťou, a na súčasníka Jeana Vaniera. Špeciálne na Slovensko je zameraná štvrtá kapitola Európa a Slovensko, v ktorej sa otec kardinál venuje vybraným aspektom, ako sú korene a identita, objasňuje pojem „demografická zima“, rok svätého Pavla v Európe a v zameraní na Slovensko, vzťahy so Svätou stolicou, cyrilo-metodské jubileum a dve zabúdané výnimočné osobnosti našej histórie Dr. Štefana Hlaváča, kňaza s veľkým srdcom, a staviteľa ľudských sŕdc Štefana Héseka.

V poslednej kapitole s názvom Viera a náboženstvo približuje čitateľom náboženské otázky, o ktorých sa na Slovensku častejšie debatuje, ako je napr. náboženstvo a viera, Boh a historický Ježiš, ďalej otázky náboženskej slobody a svedomia, médiá, pomer viery k vede, technike, ekonomike, politike, chudobe či pokoju. Na 274 stranách textu rozdelených do piatich obsahových celkov je 73 podkapitol, ktoré sa v kompaktnosti venujú pestrým témam, podaným jasnou, presnou, ľahko pochopiteľnou rečou vyjadrenou v krásnej slovenčine. Pri čítaní tejto na vzhľad nenápadnej knižky si čitateľ určite niekoľko ráz povzdychne, prečo nepíšu knižky iba tí, čo majú svetu čo povedať. Svet čitateľov takých kníh by bol určite lepší a múdrejší. Navyše otec kardinál Jozef Tomko okrem vnútorného bohatstva ponúka aj dar mimoriadnej schopnosti vyjaviť myšlienky v krásnych prostých, premyslených a účinných vetách. Knihu Hľadieť za obzor možno odporúčať všetkým čitateľom, ktorí sa túžia v súčasných náročných časoch osviežiť a nabrať pozitívne sily do ďalšieho života.

<Kúpiť knihu Hľadieť na obzor>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová
Bibliografický popis: TOMKO, J. 2014. Hľadieť za obzor, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 274 s., brožovaná, ISBN: ISBN978-80-8161-038-7.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre