Deväť ruží svätej Rity pre Nepoškvrnené Srdce Panny Márie

V nedeľu 22. mája má sviatok obľúbená svätica mnohých ľudí na celom svete: svätá Rita. Pripravte sa na jej deň modlitbou deviatnika, ktorý vám prinášame.

1. deň: Ruža vďaky

Vďačnosť Bohu a Matke Márii bola každodenným pokrmom svätej Rity. Vzdávala vďaku za všetko, čo počas dňa prežila, za trápenie, námahu, smútok, ale aj radosť. Boh ju bohato odmenil svojím milosrdenstvom a hlboko zakorenil jej srdce v Najsvätejšom Srdci Ježiša Krista a Panny Márie.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu vďaky za celý dnešný deň a vlož ju do srdca Panny Márie. Prosíme ťa, nauč nás vzdávať vďaky, aby z Nepoškvrneného Srdca Panny Márie zostúpil hojne dážď milostí pre nás a svätú Cirkev.

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Flp 4, 6-7).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu…

2. deň: Ruža lásky

Láskou začínal a láskou končil deň svätej Rity. Každému, koho stretla, prejavila nekonečné množstvo lásky. Túto lásku prejavuje aj dodnes svojím príhovorom za nás. Aj napriek tomu, že mala ťažké manželstvo, vždy vrúcne prejavovala lásku svojmu manželovi a bola láskavá aj k svojim deťom, ktoré túžili pomstiť sa za svojho otca. Za jej láskavosť ju Boh odmenil silou čeliť tým najťažším situáciám, ktorým je dnes patrónkou.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu lásky a vlož ju do srdca Panny Márie. Prosíme ťa, nauč nás prejavovať lásku v každej situácii ako si to robila ty, aby Nepoškvrnené Srdce Panny Márie objímalo celé ľudstvo, vykúpené jej Synom Ježišom Kristom.

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi“ (Ef 4, 32).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu… 

3. deň: Ruža pokory

Nekonečnou láskou k Bohu sa stávala svätá Rita najpokornejšou ženou svojej doby. Jej srdce bolo tak naplnené pokorou, že získala účasť na bolestiach a utrpení Ježiša Krista.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu pokory a vlož ju do srdca Panny Márie. Prosíme ťa, nauč nás vziať kríž Ježiša Krista a nasledovať ho. Pomôž nám pochopiť, že utrpenie je nevyhnutné pre našu spásu. S pokorou vstúpme do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a s ňou plňme poslanie, ktoré nám zveril Ježiš Kristus. Náš život ma byť žitým a do písmena hlásaným evanjeliom. V pokore prosme Ducha Svätého, nech svojou mocnou silou posväcuje každé naše konanie.

Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši“ (Jak 4, 10).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu… 

4. deň: Ruža modlitby

Modlitbou si každodenne svätá Rita sýtila svoju dušu. Vo svojom vnútri si pestovala hlbokú lásku k modlitbe a mnohokrát v samote trávila čas s Bohom.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu modlitby a vlož ju do srdca Panny Márie. Prosíme ťa, nauč nás milovať a viac vyhľadávať čas modlitby, v ktorom sa zjednocujeme s Najsvätejšou Trojicou. Nech nám modlitba otvorí naše duchovné oči, aby sme videli, ako Boh mení naše srdcia a prostredníctvom našich modlitieb premieňa aj tých, za ktorých sa modlíme. Príďte k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a prijmite v plnosti ducha modlitby, ktorého nám cez jej čisté Srdce daruje Otec a Syn.

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1Sol 5, 16-18).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu…

5. deň: Ruža odpustenia

Je ťažké odpúšťať tým, ktorý nám ublížili. Pozrime sa na život svätej Rity. Neustále držala v rukách Ježišov kríž a v slzách prosila za odpustenie hriechov pre tých, ktorí jej ublížili. Aktom odpustenia prinášala do života hriešnika lásku a požehnanie Nebeského Otca.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu odpustenia a vlož ju do srdca Panny Márie. Ukáž nám, aké veľké milosti získame, a zároveň aj prinesieme iným, keď im odpustíme. Panna Mária, nech tvoje Nepoškvrnené Srdce vylieči naše choré srdcia plné neodpustenia. Pretvor nás, aby sme boli útočiskom odpustenia pre všetkých, ktorí to potrebujú.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí“ (Mt 6, 14).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu…

6. deň: Ruža poslušnosti

Poslušnosť bola pre svätú Ritu veľkou hodnotou. V tejto hodnote videla formu lásky a služby pre tých, s ktorými bola v každodennom živote. Poslušnosť voči manželovi, rodine a neskôr nadriadeným v kláštore vždy spájala s Ježišovým umučením a s radosťou vykonávala skutky milosrdenstva.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu poslušnosti a vlož ju do srdca Panny Márie. Posilňuj nás vo viere, v úplnej poslušnosti Najsvätejšej Trojici a Cirkvi. Matka Mária, nech nás tvoje Nepoškvrnené Srdce naučí, aby sme boli poslušní Božej vôli a s radosťou nasledovali tvojho Syna Ježiša Krista.

Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými“ (Rim 5, 19).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu…

7. deň: Ruža čistoty

Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Darcom čistoty je Boh, ktorý tento vznešený dar udelil Panne Márii, ktorú právom nazývame Nepoškvrnená čistota. K nej sa neustále modlila svätá Rita a prosila o dar čistoty srdca, aby mohla verne vytrvať na ceste k svojmu Spasiteľovi.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu čistoty a vlož ju do srdca Panny Márie. Pomôž nám, nech je náš každodenný život naplnený čistotou srdca, ktorou dosiahneme korunu víťazstva Ježiša. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, dovoľ nám zotrvať v tvojom vnútri, aby sme si zachovali čistotu tela a srdca a stávali sa podobnými tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

 Očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni“ (2 Kor 7, 1).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu… 

8. deň: Ruža vernosti

Zo živej viery rastie vernosť. Svätá Rita bola naplnená Duchom Svätým, ktorý ju viedol k poznaniu večného zákona vernej, oddanej lásky. Neklesala na duchu, ale neustále sa modlila za svojho manžela, deti, rehoľný život a dodnes vyprosuje pre každého z nás nemožné veci a vyvádza nás z neriešiteľných situácii, ktorých je aj patrónkou.

Svätá Rita, prijmi od nás ružu vernosti a vlož ju do srdca Panny Márie. Pomôž nám získať vernosť, ktorou neotrasú ani tie najťažšie utrpenia nášho života. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď našou najväčšou ochranou, aby sme si vždy udržali štít vernosti, naveky zostali v Kristovi a v jeho srdci, ktoré je záchrannou kotvou pre všetkých.

Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred zlým“ (2 Sol 3, 3).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu… 

9. deň: Ruža viery

S vierou môžeme čeliť aj tým najťažším situáciám tak, ako to robila svätá Rita. Napodobňovala Ježiša vo svojom každodennom živote. Všetky ťažké chvíle, ktoré prežívala, vkladala na kríž Krista a s vierou očakávala, že iba on ju posilní v tomto ťažkom boji. Inú útechu nehľadala a ešte si žiadala viac utrpenia, aby mnohí uverili a prijali jeho spásonosnú obetu. Za jej vieru ju Boh odmenil tým, že jej telo je neporušené aj po smrti.

Svätá Rita, príjmi od nás ružu viery a vlož ju do srdca Panny Márie. Priľnime sa k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nech z neho pramení naša viera. V čistom srdci Márie sa odohráva zázrak, ktorý premieňa našu dušu, a vďaka tomu môžeme lepšie vidieť tajomstvo lásky a obety jej Syna.

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Heb 11, 1).

Najmilostivejšia Panna Mária, tvoj Syn Ježiš Kristus dal svätej Rite niesť na jej čele znak jeho umučenia ako symbol lásky. Prosíme, prihováraj sa, Matka Mária, spolu so Svätou Ritou za nás a naše rodiny. Ukry nás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci a vlož do nášho srdca vrúcnu lásku, akú mala svätá Rita k Najsvätejšej Trojici.

Otče náš…
Zdravas’, Mária…
Sláva Otcu…

Autorka: PhDr. Lenka Debnár

Produkty súvisiace s touto modlitbou

Príbeh svätej Rity 7 cností svätej Rity 15 štvrtkov svätej Rity
3.9 Užívateľ (15 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre