Raniero Cantalamessa: Život pod vládou Kristovou (recenzia)

Život pod vládou Kristovou

Do rúk máme možnosť zobrať štvrté vydanie knihy Život pod vládou Kristovou kazateľa Pápežského domu pátra Raniera Cantalamessu z Rádu menších bratov kapucínov, kňaza, doktora teológie, profesora Katedry religionistiky na Katolíckej univerzite Sacro Cuore v Miláne a držiteľa niekoľkých čestných doktorátov. Koncom 70. rokov 20. storočia opustil univerzitnú pôdu, aby sa mohol  naplno venovať kazateľskej činnosti a evanjelizácii. Poznáme ho z návštev Čiech i Slovenska,  poznáme mnohé jeho exercície a viacero publikácií, ktoré vyšli aj v slovenských a českých vydavateľstvách.

Dielo v českom preklade Život pod vládou Kristovou má 254 strán, z toho na záverečných ôsmich stranách je zoznam citovaných diel a autorov ako aj tematický zoznam. Okrem úvodu a záveru knihu tvorí 13 kapitol, ktoré majú vždy tri až päť podkapitol. Obsahovo ide o príspevok  kultivovaného intelektuála prestúpeného Božím slovom, s ktorým sa tak štedro a rád delí s veriacimi rozličných konfesií, v úsilí znova objaviť spoločné korene spasiteľnej viery. Cantalamessova reevanjelizácia a duchovná obnova v knihe vychádzajú z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Z Pavlovho listu prevzal všeobecnú schému a poradie jednotlivých krokov kapitol a textu. Táto „prúdnica“ textu je rozdelená na dva momenty: prvý, kerygmatický, zahrnuje dielo, ktoré pre nás ľudí Boh vykonal v priebehu dejín. Nadväzujúci druhý moment (parenetický) predstavuje to, čo by mal zo svojej pozície urobiť človek. Ako uvádza autor, prvá časť predstavuje Ježiša Krista ako dar, ktorý má byť prijímaný prostredníctvom viery, druhá potom ako vzor, ktorý máme nasledovať získavaním cností a obnovou života.

Z pozície bežného katolíckeho čitateľa možno vyjadriť takmer dobrodružný úžas nad schopnosťou a takmer hravou odvahou autora vstúpiť do súčasného sveta, v ktorom sedem hlavných hriechov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť) je umelo postavených na nasledovaniahodný piedestál svetského života. Pátrova jemnosť, múdrosť, hlboká viera a bravúrna schopnosť zjednodušovania, pri ktorom sa nestratí nič z podstatného, robia z jednotlivých kapitol knihy síce náročný, ale zvládnuteľný a zreteľne pochopiteľný text. Jeho výklad  presviedča záujemcov o dobrách pre človeka, ktoré sa objavia pri vedomom nasledovaní Krista. Stránka za stránkou človeka vťahuje do tajomstva duchovného výkladu života, ktorý je tak veľmi odlišný od prakticky žitého života väčšiny ľudí. Miestami sa čitateľ v duchu povzbudí z osobného poznania, a aj dodržiavania základných právd Zákonov (Starého aj Nového), vzápätí sa začíta do iných vyjadrení a ponúkaní pátrom Ranierom, ktoré pomôžu objavovať nové, nečakané až prekvapujúce súvislosti  týkajúce sa známych aj neznámych faktov viery. No a inde otvorí priestor na uvedomenie si vlastných nevedomostí, nedokonalostí  či nezvládnutých hriechov. A najmä v tom je význam tejto pre dnešok takej potrebnej knihy.

Čítajúc uvedenú publikáciu, som si vybavila pátra Raniera Cantalamessu, ako v televíznom vysielaní pokojne a dôstojne kráča v Chráme svätého Petra v Ríme k ambone, kde prednesie či prežije  svoju katechézu. Obdivovala som jeho ušľachtilosť, ktorá sálala z každého jeho skromného, pokorného a  citlivého aj elegantného postoja a gesta, ktorými sprevádzal verbalizovanú pravdu a robil ju príťažlivou pre poslucháča. Práve tento pocit sa ma zmocňoval pri čítaní jeho jemnej, a zároveň silnej knihy, v ktorej sa odráža jeho osobnosť. Podčiarkla som si veľa odsekov a viet. Dovoľte mi však uviesť odsek, ktorý ma zasiahol natrvalo: „Kristovo vzkriesenie je pre duchovný vesmír tým, čím bol podľa jednej zo súčasných teórií  veľký tresk pre hmotný svet, keď sa atóm hmoty premenil do energie a otvoril obrovskú expanziu vesmíru, ktorá trvá už miliardy rokov. Všetko, čo v cirkvi existuje a pohybuje sa v nej – sviatosť slova, inštitúcie –, berie silu z Kristovho vzkriesenia. To je okamih, keď sa smrť zmenila v život a dejiny v eschatológiu.“

Ak sa chcete zamýšľať nad podobnými vzácnymi myšlienkami, kúpte si túto nenápadnú knihu. Odporúčam túto vzácnosť, ktorú nestačí prečítať iba raz, teda nestačí si knižku iba požičať a „zhltnúť“. Je dobre ju mať niekde v blízkosti miesta, v ktorom sa zvyknete venovať  pokojným mimopracovným činnostiam. Každá kapitola vás vtiahne hlboko do „slova“ a odpovie vám i poradí aj v tých najťažších duchovných otázkach.

Na záver ešte jednu poznámku:  Páter  Raniero  často používa cudzie výrazy. Na vysvetlenie uvediem aspoň dva, ktoré sú pre líniu knihy podstatné a ktoré som použila v recenzii:

  • Kerygma (grécky: krik, kričať, vyhlasovať, ohlasovať, prehlasovať) je prvotné ohlasovanie Radostnej zvesti Ježiša Krista;
  • Parenéza (zo starogréckeho parainesis = napomenutie) je nabádajúca, napomínajúca alebo útešná výpoveď (lat. adhortácia). Parenézy a parenetické spisy patria do filozofickej  a teologickej literatúry, spravidla v podobe výzvy a návodu na eticky správny život.

<Kúpiť knihu Život pod vládou Kristovou>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: CANTALAMESSA, R. 2014. Život pod vládou Kristovou [Vita in Cristo], Praha : Karmelitánské nakladatelství, 254 s., brožovaná, ISBN 978-80-7195-801-7.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre