Advent s Máriou

Pater Rafael OP nám poukáže na Mariánsky rozmer adventného obdobia. Dozvieme sa, čo sú roráty a priblíži nám sviatky ako Nepoškvrnené Počatie Panny Márie či  Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej.

Príroda sa pomaly zbavuje svojej farebnosti a krásy a pomaly sa prikrýva bielou prikrývkou snehu, pod ktorou odpočíva. Mráz poznačuje vetvičky stromov i okná našich príbytkov, hmla postupne napĺňa priestor. Celá táto atmosféra tvorí priliehavé pozadie pre adventné túžby veriacej duše. V decembri sa predovšetkým pripravujeme na druhý príchod Krista, ktorý nastane jednak pri našej smrti a taktiež na konci dejín sveta. Druhá časť adventu je zameraná na osobitnú prípravu na sviatky narodenia Pána. Počas celého adventu je našou sprievodkyňou Panna Mária.

Mariánsky rozmer adventného obdobia

V adventnom období rímska liturgia slávi plán spásy, v ktorom milosrdný Boh povolal patriarchov, prostredníctvom Mojžiša napísal Zákon, vzbudzoval prorokov a vyvolil si Dávida, z ktorého rodu vzišiel Spasiteľ sveta.

Ale keď knihy Starého zákona predpovedajú Kristov príchod, čoraz jasnejšie ukazujú postavu ženy, Matky Vykupiteľa – Panny Márie. Ňou sa po dlhom očakávaní prisľúbenia napĺňa čas, keď Boží Syn vzal od nej na seba ľudskú prirodzenosť, aby tajomstvami svojho tela oslobodil človeka od hriechu. Takto presvätá Panna bola hlboko a bytostne vtiahnutá do tajomstiev Kristovho života a v advente si ju Cirkev osobitne uctieva ako svoju sprievodkyňu pri poznávaní mystéria vtelenia a pri príprave na dôstojnú oslavu jej Syna. „Je osožné všimnúť si aj to, ako adventná liturgia spája očakávanie Mesiáša a očakávanie slávneho Kristovho príchodu s obdivuhodnou pripomienkou Matky. Tým poskytuje príklad skvelej kultovej rovnováhy, ktorá sa môže vziať za pravidlo, aby sa vyhlo sklonom oddeliť pobožnosť k Bohorodičke Márii od jej nevyhnutného stredobodu, ktorým je Kristus. Takým spôsobom sa môže toto obdobie pokladať za zvlášť vhodné na uctievanie Bohorodičky“ (Pavol VI.: Marialis cultus 4).

Cirkev oslavuje v tomto čase slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8.12.), adventná liturgia, najmä v dňoch od 17. do 24. decembra, osobitne spomína Kristovu Matku. V našich zemepisných šírkach bola v minulosti veľmi zaužívaná a obľúbená votívna adventná omša ku cti Panny Márie – roráty, o ktorú sa v posledných rokoch zväčšuje záujem veriacich.

Roráty

Roráty sú votívnou sv. omšou ku cti Panny Márie, slávené v adventnom období do 16. decembra vrátane. Názov Roráty je odvodený od prvého slova introitu (vstupnej antifóny) tejto sv. omše: Roráte ceali desuper et nubes pluant justum (Roste, nebesia, z výsosti a oblaky pršte Spravodlivého – Iz 45,8). Vo väčšine prípadov sa rorátne sv. omše slávievajú ráno. Veriaci prichádzajú v advente skoro ráno, kým je ešte tma, do Pánovho chrámu, aby boli prítomní na rorátoch, t. j. aby pozdravili Pannu Máriu, ktorá je rannou hviezdou a cez ňu si vyprosili prístup k Pánovi, ktorý je vo svätostánku tak skutočne prítomný, ako bol v lone Márie Panny. Tma v kostole a vo svetle žiariaci oltár vhodne pripomínajú svet, ktorý je vo tmách a jediné, pravé svetlo sveta – Ježiša Krista.

Ján Jalovecký vo svojom misáli z roku 1952 píše: „Keď sa rozvidnieva, veriaci, sprevádzaní hlaholom zvonia na Anjel Pána, v posvätnom tichu vracajú sa domov z kostola. Snehom pokrytý kraj a ranná hmla tvoria priliehavé pozadie pre adventné túžby veriacej duše.“ Dôvodom konania ranných rorátnych sv. omší bol jedine predkoncilový zvyk slávievať sv. omše vo všeobecnosti ráno, večerné sv. omše patrili výlučne vigíliám. V súčasnosti je pre ľudí oveľa vhodnejší termín večerného slávenia, čo povoľuje aj Direktórium.

Poväčšine sa táto sv. omša slávi výlučne pri svetle sviec. Je to symbolické vyjadrenie Pánovej blízkosti. Veď čím viac sa blížia sviatky jeho narodenia, tým v našich srdciach žiari väčšia radosť nádeje a tým viac sa temnoty sveta strácajú v sile Kristovej prítomnosti. Tma naznačuje smutný stav ľudstva, ktoré kráčalo vo tme, kým mu narodením Božieho Syna nevzišlo pravé svetlo Božieho zjavenia a blaživá nádej na blízke vykúpenie.

Istý obyvateľ farnosti Brezno sa vyjadril: „Mnohí naši rodičia, či starí rodičia prichádzali v advente s petrolejovými lampášmi na roráty – sv. omše, ktoré sa konali skoro ráno. Svetlo lampáša, ktoré im bolo sprievodcom na ceste do kostola, symbolizovalo Ježiša Krista – Svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak to o sebe aj sám vyhlásil: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude kráčať vo tme, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8,12-13). Roráty sa takto stávajú pre kresťana majákom – svetlom. Maják je pre plaviacich sa na mori nádejou, lebo im oznamuje, že už nie sú ďaleko od pevnej zeme a zároveň ich aj vedie svojím svetlom do bezpečného prístavu!“

Modlitebník z r. 1943 odporúča po „Ite, missa est“ (Iďte v mene Božom) spievať antifónu Ecce Dominus veniet (Hľa príde Pán) a to tri razy a vždy vyšším hlasom a po sv. omši ešte dodáva: „striedavo sa s veriacimi modliť Anjel Pána“.

V minulosti sa tieto sv. omše slávievali každý deň až do Vianoc. Výnimkou boli nedele, kántrové dni a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a jej oktáva, počas ktorej sa brali formuláre sviatku. V súčasnosti sa neodporúča každodenné slávenie votívnej omše o Panne Márii, hoci môžu mať rorátny charakter. Nábožné výlevy odporúčajú, aby sa vzala sv. omša zo dňa a ako introit aby sa predniesla antifóna Rorate coeli a buď pred alebo po sv. omši sa pomodlí Anjel Pána.

Adventné férie od 17. do 24. decembra majú osobitný stupeň slávenia a má sa zachovať prednosť týchto formulárov pred inými.

V Poľsku sú rorátne sv. omše veľmi populárne a tamojšia Cirkev má aj v tejto veci dlhodobú tradíciu. Na oltári okrem tradičných oltárnych sviec sa nachádza rorátna svieca – vyššia než ostatné a previazaná bielou stužkou. V minulosti sa takto na oltároch zapaľovalo 6 sviec a rorátna bola siedmou, čo symbolizovalo sedem stavov spoločnosti pripravujúcich sa na stretnutie s Kristom.

8. decembra: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

Mnohí veriaci žijú v presvedčení, že tento sviatok je oslavou počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie. Nie je to tak. Počatie Pána Ježiša oslavujeme predsa na sviatok Zvestovania Pána 25. marca každého roku, teda presne 9 mesiacov pred narodením Spasiteľa, ktoré si pripomíname každoročne na Vianoce 25. decembra. A keďže 8. september je liturgickým dňom oslavy narodenia Panny Márie, tak 9 mesiacov pred tým oslavujeme počatie Panny Márie v lone svätej Anny. A o tom je sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Cirkev nám predkladá ako pravdu viery, že Panna Mária v okamihu počatia bola ochránená od dedičného hriechu a to pre predvídané zásluhy Ježiša Krista. Panna Mária je prvou osobou vykúpenou Ježišom Kristom. Veď sa patrilo, aby Boh prebýval v skutočne dôstojnom a bezchybnom príbytku. Preto bola Kristova Matka uchránená od akejkoľvek poškvrny už v okamihu svojho počatia.

Máme správy, že už v 7. storočí sa na Východe slávil sviatok Počatia svätej Anny a to 9. decembra. Postupne sa rozšíril do celej Európy. V Anglicku sa slávil od roku 1030. Svätý Bernard z Clairvaux bol proti tomuto sviatku a rovnako dominikáni boli proti myšlienke nepoškvrneného počatia. Okolo roku 1300 františkánsky teológ Ján Duns Scotus vyslovuje myšlienku o Máriinom predvykúpení. Rozprúdili sa teologické debaty, ktoré trvali dlhé storočia. Až pápež Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1854 dogmu (pravdu viery), že Panna Mária bola skutočne nepoškvrnene počatá, čo nakoniec potvrdila aj samotná Matka Božia, keď pri zjavení v Lurdoch v roku 1858 sa predstavila Bernadette: Som Nepoškvrnené Počatie.

S týmto sviatkom je spojená, na Slovensku ešte nie veľmi známa, Hodina milosti pre svet. Panna Mária sa 8. decembra 1947 zjavila v Montichiari v Taliansku Pierine Gilliovej. Zvlášť ju trápila nevernosť kňazov a rehoľníkov. Povedala jej: „Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila Hodina milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo… onedlho ľudia spoznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak niekto nemôže v tom čase prísť do kostola, nech sa modlí doma. Duší tvrdých a studených ako mramor sa dotkne Božia milosť, opäť sa stanú vernými a milujúcimi Boha.“ Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie od 12.00 – 13.00 je „Hodina milosti pre svet“. Vďaka modlitbe v tejto hodine zošle veľa milostí. Prisľúbila obzvlášť hojné obrátenia. Je to hodina, kedy je možné všetko. Najsvätejšia Matka oznámila, že počas tejto hodiny  je obloha nad nami otvorená, a že každý, kto otvorí svoje srdce i dušu vo viere, dostane od Boha, čo potrebuje najviac.

12. decembra: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

V roku 1531 na vrchu Tepeyac v blízkosti hlavného mesta Mexika, na území dnešného Mexika, sa Jánovi Didakovi Cuauhtlatoatzin z domorodého indiánskeho kmeňa zjavila Panna Mária, a na jeho plášti zostal jej zázračný obraz, ktorý tam veriaci dodnes neustále uctievajú. Skr­ze tohto muža, obdareného čistou vierou, Božia Matka a Matka Cirkvi volá všetkých ľudí ku Kristovej láske. Celý opis zjavenia je uvedený v diele Nican mopohua (tu sa hovorí) zo 16. storočia. V ňom nachádzame aj tieto slová, ktoré svätá Panna povedala Jánovi Diegovi: „Počúvaj, milovaný syn, nech ťa nič nezarmucuje, nech ťa nič neznepokojuje, netráp sa kvôli chorobe svojho strýka ani kvôli akejkoľvek inej ťažkosti. Nie som s tebou ja, tvoja Matka? Či sa nenachádzaš pod mojím plášťom a ochranou? Či nie som zdrojom tvojej radosti? Či nespočívaš v mojom lone a v mojom náručí? Vari potrebuješ ešte nie­čo iné? Nech ťa nič netrápi a neľaká.“

Adventné obdobie – obdobie nového začiatku a očakávania splnenia blaženej nádeje je obdobím dosť krátkym, no napriek tomu Cirkev ponúka množstvo osobitných príležitostí, ktoré chcú celého človeka vtiahnuť do očakávania a prežívania nepochopiteľného tajomstva vtelenia Božieho Syna. Každý jeden prvok tejto prípravy má dôležitú úlohu v duchovnom živote kresťana, čo potvrdzuje skúsenosť dejín Cirkvi. Zanedbanie týchto prvkov spôsobí, že toto posvätné obdobie sa pre nás stane iba folklórnou záležitosťou a človek stratí zmysel pre tajomstvo a posvätno, ktoré je aj tak už dosť narušované novembrovými vianočnými ošiaľmi v našich hypermarketoch.

Nech nám dobrotivý Boh pomáha dôsledne pracovať na našej vnútornej premene a nech nám dopraje prostredníctvom milostí Adventu intenzívne prežívať radosť svätej vianočnej noci a nakoniec nech nám všetkým svojou milosťou dopraje spievať radostné Glória pri nebeskej liturgii.

Pater Rafael Tresa OP

3.3 Užívateľ (11 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre