Exorcista I. Degro odpovedá: Čo robiť, aby som zrušil prekliatie? (16. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame predposledný, XVI. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje otázkam z rôznych tematických okruhov.

Spýtajte sa exorcistu XVI.

KOZMETIKA, PRÚTIKÁRSTVO, LIEČEBNÉ TECHNIKY

79. Dcéra pracuje ako líderka s kozmetickou firmou „AVON „ Počula som, že korene tejto firmy sú od NEW AGE. Prosím o vysvetlenie, či sú moje obavy ohľadom „AVONU“ oprávnené, či táto firma je pre katolíka škodlivá. Ak áno prosím Vás o bližšie vysvetlenie prečo.

Nie je pravdou, že korene firmy Avon majú pôvod v New Age. Zakladateľom firmy je totiž David Hall McConnell (1858-1937), ktorý brigádničil v malom vydavateľstve Union Publishing Company v New Yorku ako podomový predavač kníh a časopisov. Ponúkanie od dverí k dverám mu išlo tak dobre, že si ho vydavateľstvo ponechalo ako stáleho zamestnanca. Keďže väčšina jeho zákazníčok boli ženy starajúce sa o domácnosť, rozhodol sa zmeniť svoj biznis. Najprv ponúkal len vzorky parfumov ako darček ku knihám. Neskôr ich už vyrábal a predával vo veľkom. A v r. 1929 pomenoval sériu svojich výrobkov podľa rodného mesta jedného z jeho najobľúbenejších autorov, Williama Shakespeara, „Stratford-upon-Avon“ (Stratford nad Avonou; Avon je rieka). Tento názov sa stal tak populárnym, že sa firma v r. 1939 oficiálne premenovala na „Avon Products Inc.“ McConnell považoval priamy predaj, osobný kontakt – žena ponúkajúca tovar žene, za najlepší spôsob predaja. Vďaka nemu prvýkrát v histórii získali ženy možnosť nadobudnúť finančnú nezávislosť.

Faktom však je, že New Age sa usiluje preniknúť do všetkých oblastí života, aj do ekonómie. Teda aj do tzv. multi level marketingu alebo priameho či podomového predaja, na ktorom je založená aj distribúcia produktov firmy Avon. Viac si o tomto spôsobe predaja a vplyvu MLM firiem na správanie človeka môžete prečítať v časopise Rozmer (https://rozmer.sk/sk/articles/show/716). Firma Avon sa však nespomína v uvedenom článku (spomínajú sa iné firmy) a ani jej etický kódex, dostupný na internete, nekorešponduje s faktami, ktoré sú v spomínanom článku uvedené. Odporúčam Vám, aby ste článok s časopisu Rozmer dali prečítať dcére a nech posúdi, či niečo podobné sa deje alebo nedeje aj vo firme Avon.

Keďže som po preskúmaní ich webstránok nenašiel žiadny relevantný dôkaz a nestretol som doteraz človeka, ktorý by mal po použití nejakého produktu uvedenej firmy duchovné problémy, nemôžem potvrdiť informáciu, že daná firma je spojená s New Age a že je duchovne škodlivá. Áno, stretol som ľudí, ktorí tvrdili, že spomínaná firma má niečo spoločné s New Age alebo dokonca aj s okultizmom. Nevedeli mi však predložiť žiadne relevantné dôkazy. Ich odpoveď bola „počul som to“. Ak šírime takéto informácie a nie sú pravdivé (nemáme hodnoverné dôkazy), osočujeme danú firmu a páchame hriech proti 8 Božiemu prikázaniu. Ak sme katolíci, mali by sme sa z tohto hriechu aj spovedať.

80. Je v rozpore s kresťanským náboženstvom čínska medicína – reflexné zóny na chodidlách, orgánové hodiny, lunárny kalendár?

Najprv všeobecne o čínskej medicíne a potom konkrétne k jednotlivým metódam.

 

Čínska medicína vychádza z konfucianizmu a taoizmu. Skrýva v sebe nebiblické obrazy Boha a človeka. Boh je neosobným bohom, je len neurčitou vesmírnou silou či energiou (panteizmus). Človek je obrazom vesmíru, celý vesmír je premietnutý do človeka (teória makro a mikro systémov, ktorá sa používa bežne vo fyzike, ale alternatívna medicína jej dáva úplne iný význam). Mnohé liečiteľské techniky čínskej medicíny sú spojené aj s vyvolávaním duchov (napr. zasväcovanie akupunktúrnych ihiel rôznym duchom, vzývanie rôznych duchov počas vpichovania ihiel). Okrem toho Východ neoddeľuje žiadnu svoju aktivitu od filozofie a vyznávaného náboženstva (Západ to robí). To znamená, že podobne ako v kresťanstve formou kultu je účasť na sv. omši, prijímanie sviatosti, modlitba s Božím slovom, tak vo východných náboženstvách bude takouto formou kultu aj bojové umenie, aj usporiadanie bytu, aj liečenie chorôb atď.

Ak ide o alternatívnu medicínu, Cirkev nás vyzýva, aby sme skúmali či tu nejde o podvod (či je vedecký vysvetliteľná), či nedochádza k poškodzovaniu viery a či nie je v nej prítomný okultizmus (mágia, špiritizmus, veštenie). Takže kritérium, že to funguje, nestačí (porov. KKC 2117).

Z uvedených faktov vyplýva niekoľko otázok:

(1) Je možné zmeniť podstatu čínskej medicíny tým, že oddelíme od nej duchovno? Ak nie, neodporúčam ju. Ak áno, môžeme ju používať. Ale bude potom ešte „fungovať“?

(2) Ak čínska medicína nie je vedecký dokázateľná, nie potom podvodom a zneužívaním dôverčivosti iných? Ak áno, neodporúčam ju. Ak nie, môžeme ju používať.

(3) Ak čínska medicína nie je vedecký dokázateľná, nevytvára sa tým priestor pre poverčivosť? Ak áno, neodporúčam ju. Ak nie, môžeme ju používať.

(4) Ak ako kresťan praktizujem čínsku medicínu, neprijímam s ňou aj kult iného náboženstva? Ak áno, máme tu dočinenie s hriechom proti prvému Božiemu prikázaniu. Následkom tohto hriechu je otvorenie sa voči zlým duchom. Ak nie, môžeme ju používať.

 

Reflexné zóny na chodidlách

Táto technika či metóda liečenia sa vyvinula z akupresúry (tlak prsta a masírovanie akupunktúrnych bodov) a tá zase z akupunktúry (vpichovanie ihiel do akupunktúrnych bodov). Keďže v niektorých krajinách je protizákonné, aby nekvalifikovaný človek pichal ihly do ľudského tela, tak akupresúra sa stala akoby náhradným riešením. Z nej sa postupom času vyvinula tzv. reflexológia a z nej zase neskôr masáž reflexných zón na chodidle. Vymyslel ju v 20. rokoch XX. stor. W. H. Fitzgerald, ktorý vychádzal z presvedčenia, že na chodidle nohy sa premietajú (akoby na displeji) všetky orgány ľudského tela (teória makro a mikro systémov). Tieto maličké plochy projekcie jednotlivých orgánov nazval reflexnými zónami. Zároveň tvrdil, že zo špičiek prstov vychádza desať energetických dráh a siahajú až k vrcholu hlavy (podobnosť s meridiánmi v čínskej medicíne). Príčinu choroby videl v prerušení toku energie v týchto dráhach. Toto prúdenie energie je podľa neho možné obnoviť masážou reflexných zón na chodidle. Obnovením prúdenia energie sa vyliečia choroby jednotlivých orgánov ľudského tela.

Teda, ako už to bolo aj vyššie spomenuté, ide tu vlastne o obmenu akupunktúry (je založená na nábožensko-filozofickom učení pochádzajúcom z Východu, viac o akupunktúre písal o. Degro v 14. časti Spýtajte sa exorcistu – kliknite pre presmerovanie na odpoveď), ktorá vychádza z presvedčenia, že človek je zmenšeným obrazom vesmíru a že celé ľudské telo a jeho jednotlivé orgány sa zase premietajú v zmenšenom merítku na rôzne miesta na povrchu tela (v akupunktúre je to predovšetkým ucho). Vpichom ihly do aktívneho bodu sa v organizme vzbudzujú obranné sily a tým sa vylieči choroba zodpovedajúceho orgánu. Je však dokázané, že liečebný efekt spočíva väčšinou len v zmiernení bolesti, a aj to je možné vysvetliť placebovým efektom (autosugesciou).

Ak ide o projekciu ľudských orgánov na chodidlo, je len obmenou teórie o tzv. makro a mikro systémoch, ktoré sa projektujú na najrôznejšie miesta na povrchu ľudského tela (napr. ucho, tvár, dlaň a pod.). Do teraz nebola vedecký potvrdená existencia takýchto projekcií. Ďalším argumentom proti existencií uvedených projekcií je aj fakt, že spojenie medzi zónami na chodidle a orgánmi tela je vysvetľované rôzne; terapeuti nie sú ohľadne reflexných zón zajedno. Skoro každý má inú predstavu o lokalizácií a rozmeroch reflexných zón (obrázky zobrazujúce tieto mikrosystémy na povrchu tela, sa výrazne od seba odlišujú). Teda základom je tu viera v niečo, čo nie je možné vedecký dokázať. To, čo je vedecký dokázané a overené, je že reflexným (masážnym) a placebovým (autosugescia) pôsobením môžeme dočasne zlepšiť krvný obeh, zmierniť opuchy, odstrániť únavu a bolesť nôh, ale nie liečiť jednotlivé orgány ľudského tela.

Teda je alebo nie je táto technika v rozpore s kresťanským náboženstvom? Záleží to od toho, čo v nej hľadáme a od koho ju prijímam. Hľadáme, len to, čo nám skutočne môže dať (čo je vedecký dokázane) alebo hľadáme niečo viac a máme k nej poverčivý prístup? Osoba, ktorá nám ju ponúka, má odbornú spôsobilosť a vzdelanie v danej špecializácií alebo je to len liečiteľ, ktorý lieči „na vlastnú päsť“? Čo mi táto osoba – liečiteľ skutočne ponúka a s akým úmyslom mi to ponúka? A v neposlednej miere musíme skúmať aj ovocie, ktoré nám prináša aplikácia tejto liečebnej metódy. Ide predovšetkým o ovocie v rovine viery a vzťahov (lásky).

 

Organové hodiny

Je teória, ktorá vychádza s taoizmu (čínske nábožensko-filozofické učenie) a spája sa aj s akupunktúrou. Taoizmus tvrdí, že všetko v prírode sa neustále pohybuje a mení v kruhu. Z tohto logicky vzniklo aj presvedčenie, že aktivita jednotlivých vnútorných orgánov ľudského tela sa tiež mení podobným spôsobom. Počas 24 hodinového cyklu prechádza aktivita orgánov od minima k maximu a tým sa zároveň mení aj ich tzv. „jin-jang“ hodnota, a to tiež od minima k maximu. Počas tejto doby postupne „pretečie“ všetkými energetickými dráhami ľudského tela (čakry, meridiány) energia nazývaná „čchi“. Dva orgány, ktoré sú voči sebe v opozícií, teda s opačnou aktivitou, sa môžu vzájomne ovplyvňovať, a to podľa akupunktúrnych pravidiel. Túto teóriu orgánových hodin (údaje o hodnote aktivity jednotlivých orgánov) využívajú akupunkturisti k určeniu najvhodnejšej doby pre aplikáciu ihiel. Najvhodnejším je vraj čas maximálneho prúdenia energie čchi.

Uvedené presvedčenie o neustálej zmene všetkého vo vesmíre, ako aj o pravidelných zmenách v ľudskom organizme a v jednotlivých jeho orgánoch, je správne. Vieme totiž, že všetky živočíchy majú „vnútorné hodiny“, ktoré riadia tzv. cirkadiánny rytmus (24 hodinový rytmus). Niet žiadnych pochybnosti o tom, že aktivita napr. mozgu, srdca, svalstva, tráviacej sústavy a ďalších orgánov sa počas dňa mení. Taktiež sa rytmicky menia aj hodnoty hormónov a tonus vegetatívneho nervstva. Avšak priebeh činnosti či aktivity (doba maxima a minima) orgánov nezodpovedá dobám, ktoré uvádzajú čínske orgánové hodiny. Nebolo vedecký dokázané ani to, že doba maxima organovej aktivity je najvhodnejšou pre aplikáciu ihiel v akupunktúre alebo akéhokoľvek iného lieku. A taktiež nebolo vedecký dokázané krúženie či prúdenie nejakej energie z jedného orgánu do iného orgánu. Takže ak ide o čínske organové hodiny nachádzame sa mimo oblasť vedy, ale aj kresťanskej viery, nachádzame sa na „území nikoho“, kde vzniká priestor pre poveru.

 

Lunárny kalendár

Vychádza z astrológie a konkrétne s presvedčenia, že jestvuje tajomný vplyv mesiaca, hviezd, planét a Slnka na prírodu a na osud jednotlivých ľudí, ba dokonca aj celých skupín. Ak ide o vplyv Mesiaca, vraj zvlášť je silný keď sa nachádza vo fáze splnu. Spln vraj pôsobí ovplyvňuje kvalitu spánku, choroby i úrazovosť (frekvenciu úrazov), plodnosť i pôrodnosť, vraždy a samovraždy, prírodné katastrofy i zemetrasenia a ešte mnoho iných skutočnosti.

Astrológia vychádza s presvedčenia (samozrejme mylného), že určujúcim pre osud človeka je jeho narodenie, a že tento jeho osud je už zapísaný vo hviezdach a nie je možne ho zmeniť.

Božie slovo odsudzuje astrológiu: „Opustili všetky príkazy Pána, svojho Boha… klaňali sa celému nebeskému vojsku… (2 Kr 17,16, nebeským vojskom sa myslia hviezdy a planéty) alebo „Ustávala si sa množstvom svojich porád: nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú z novmesiacov, čo má prísť na teba.“ (Iz 47,13.15). Z cirkevných otcov asi najviac sv. Augustín odsudzuje astrológiu ako vešteckú praktiku (porov. Vyznania VII, 6; Boží štát V). Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí veľmi jasne, že astrológia je „v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu“ (KKC 2116).

Z teologického hľadiska nám astrológia prináša nebezpečenstvo deformácie „obrazu Boha“. Teda ak je môj osud zlý a je zapísaný vo hviezdach a hviezdy stvoril Boh, potom alebo je Boh bezmocný, lebo nedokáže zmeniť tento zlý osud, alebo je Boh voči mne ľahostajný, lebo ma nemiluje, alebo je Boh zlý, lebo nechce zmeniť tento môj zlý osud. Z antropologického hľadiska je zase fatalizmus astrológie (predurčenie osudu) v rozpore s ľudskou slobodou. Okrem toho je známe, že ľudia narodení v tom istom čase i v tom istom mieste – napr. dvojčatá alebo trojčatá, ktorí podľa astrológie by mali mať rovnaký osud, majú v skutočnosti úplne odlišné osudy. A dnes už aj dokážeme ovplyvniť čas narodenia. Z gnozeologického hľadiska (veda o poznávaní a kritériách pravdivosti) je v astrológií problematickým to, že kritériom pravdivosti je intuícia samotného astrológa i jeho presvedčenie o vlastnej neomylnosti (dvaja rôzny astrológovia dokážu podať úplne odlišné vysvetlenia alebo zostaviť úplne odlišné horoskopy pre jednu a tu istú osobu).

Ak ide o samotný vplyv Mesiaca, boli urobené mnohé vedecké pozorovania skúmajúce jeho vplyv na človeka i prírodu. Nespochybniteľným faktom je len jeho vplyv na morský príliv a odliv (tzv. slapové javy), ako aj veľmi malý vplyv na globálnu teplotu, a tým možno aj na rast rastlín. Naopak nezistila sa žiadna spojitosť fázy splnu Mesiaca s úmrtnosťou, vraždami či samovraždami, úrazovosťou, domácim násilím, únosmi, chorobami a ich výskytom, pôrodmi a ich počtom, príjmom na psychiatrické oddelenia alebo iné zdravotnícke oddelenia, alkoholizmom, epilepsiou či námesačnosťou. Okrem toho gravitačná sila Mesiaca (jeho vplyv) nezávisí od jeho fázy, v ktorej sa nachádza, ale od jeho vzdialenosti od Zeme. Keďže uvedené vplyvy Mesiaca na človeka sa nedajú vedecký dokázať, vytvára sa tu priestor pre poveru.

81. Vylučuje sa „liečebná technika“ Access bars s kresťanským učením a vierou, alebo je v poriadku takúto techniku absolvovať výlučne za účelom uvoľnenia napätia a odventilovania stresu? Teda bez toho, aby človek veril na vesmírnu energiu, ktorá sa s touto technikou spája?

Za autora techniky Access Bars je považovaný Američan Gary Douglas. V istom období života prechádzal ťažkou krízou a vtedy sa obrátil k vesmíru a prostredníctvom channelingu začal dostávať informácie o tejto technike.

Channeling je novodobá forma špiritizmu a teda hriech proti Prvému Božiemu prikázaniu.

V čom táto technika spočíva? Pomocou vesmírnej energie a špeciálneho dotyku hlavy (konkrétne ide o 32 bodov na hlave) sa otvára vedomie klienta pre vnímanie prechodu vesmírnej energie jeho telom a tým sa očisťuje od zdravotných a psychických blokov, dokonca aj od blokov z minulých životov.

Vzniká tú niekoľko otázok: Aká je to energia, ak návod techniky pochádza zo špiritizmu? Aký je to dotyk – terapeutický alebo okultný iniciačný dotyk – ak má pôvod v špiritizme? Faktom je, že tzv. minulé života alebo reinkarnácia je v rozpore s biblickým aj kresťanským učením.

Týchto 32 bodov na hlave – ako to tvrdia propagátori uvedenej techniky – sú považované za akési „úložisko všetkých myšlienok, pocitov, emócií, postojov a presvedčení, ktoré si v priebehu života vytvárame“ a ktoré zostávajú uložené v našom vedomí a podvedomí. Pomocou energie sa „rozpúšťa“ či „ruší“ v nich všetko nedobré, dokonca aj prevzaté názory a presvedčenia od iných ľudí, s ktorými sme sa stotožnili a „fungujeme“ podľa nich.

Myslím si, že nedá sa vedecký dokázať zmena myslenia alebo nejakého presvedčenia či názoru len masírovaním nejakého bodu na hlave, teda s veľkou pravdepodobnosťou sa nachádzame mimo priestor vedy. Ale k tomu sa musia vyjadriť predovšetkým odborníci – neurológ, psychiater.

Doteraz uvedené fakty svedčia o tom, že princípy, na ktorých je založená táto technika, sú v rozpore s biblickým a kresťanským učením. Neodporúčam ju absolvovať, keďže je tu prítomné aj určité nebezpečenstvo okultnej iniciácie.

82. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Chcem sa opýtať na kozmetiku nuskin, herbalife. Počula som, že to je sekta, MLM. Zaujímalo by ma, či je nebezpečné používať ich kozmetiku.

Viac si o tomto spôsobe predaja a vplyvu MLM firiem na správanie človeka môžete prečítať v časopise Rozmer (https://rozmer.sk/sk/articles/show/716).

83. Ak zavolám prútikára pri hľadaní vody, je to privolávanie zlého?

Prútikárstvo (dnes sa používa pojem radionika alebo rádiostéza; z gr. slov radios – vyžarovanie a aisthesis – vnímanie) je jedným z najstarších spôsobov vyhľadávania podzemnej vody, ložísk rúd či minerálov, rôznych iných predmetov alebo aj ľudí. Prútik (alebo virguľa či kyvadlo) je čiastočne rozštiknutý prút, ktorý prútikár drží za ohnuté a napružené konce. V mieste, kde je hľadaný objekt, sa prútik nečakane skloní hrotom k zemi, dôjde k tzv. prútikárskej reakcii. Inú, ale podobnú skupinu, tvoria prútikári, ktorí pomocou prútika alebo kyvadla lokalizujú na mapách prípadne výkresoch (kartografická rádiostéza) miesta výskytu vody, pobyt zločincov alebo nezvestných ľudí. Prútik alebo kyvadlo používajú aj liečitelia, ktorí vyhľadávajú v bytoch chorých ľudí tzv. geopatogénne zóny, ktoré sú údajne príčinou choroby. A vraj dokážu aj lokalizovať choré orgány v ľudskom tele a určiť aj správny liek.

Celá táto prax vychádza z presvedčenia, že všetky veci vydávajú určité žiarenie, napr. podzemná voda, minerály, zakopané predmety alebo aj vzdialené osoby. Toto žiarenie je možné vnímať pomocou špeciálneho prútika alebo kyvadla a tým lokalizovať dané objekty. Prútikár je médiom – prostredníkom medzi viditeľným a neviditeľným svetom, a to vďaka svojej schopnosti vnímania bližšie neurčeného žiarenia pomocou tzv. šiesteho zmyslu. Teda otvára sa na určité sily neznámeho pôvodu. Zvyknú ich nazývať rôzne a tvrdia, že majú nad nimi kontrolu, no nevedia určiť prirodzenosť týchto síl a ani vylúčiť, že sú nimi manipulovaní. Niektorí z nich opisujú svoj stav v danom momente ako „tranz“, „koncentráciu“, „pôsobenie podvedomia“; niektorí sa výslovne pýtajú prútika, teda kladú mu otázky na princípe odpovede „áno“ alebo „nie“. Toto veľmi pripomína veštecké a špiritistické praktiky (doska oui-ja, duch Charli). Prútikári zvyčajne odmietajú, že ide o pôsobenia zlých duchov a usilujú sa vysvetľovať svoje schopnosti optimistický. Napr. tým, že sa otvárajú na podvedomie. Vzniká tu však otázka: Prečo by malo naše podvedomie odpovedať na rozmanité otázky, a niekedy aj na všetky otázky? Odpoveď: Iba v prípade, že je dokonalé a neomylné; gnostickým jazykom povedané „božské“, teda bezhriešne a úplné bezpečné. A toto zase pripomína idololatriu – seba samých zbožšťujeme. Iné vysvetlenie tvrdí, že sa otvárajú na kozmické vedomie. Aj tu však vznikajú otázky: Môžeme kontrolovať vedomie, ktoré nie je naše? Z akého miesta vo vesmíre pochádza toto vedomie? Asi najskôr sa môžeme prikloniť k hypotéze, že ide o špiritizmus a mediumizmus. Toto spojenie s mágiou potvrdzujú aj samotní okultisti, keďže v okultnej a ezoterickej tradícií je rádiostéza jedným zo začiatočných stupňov uvedenia do okultizmu (zasvätenia). Skúsený okultista už nepotrebuje prútik alebo kyvadlo ako pomôcku pre psychicko-mediumistickú koncentráciu. Okrem toho je zaujímavý aj spôsob, akým prútikári nadobúdajú svoju schopnosť (ide o tzv. verifikáciu). Spočíva v tom, že jedného prútikára verifikuje druhý prútikár, ktorý už bol predtým verifikovaný cez iného. Pripomína to okultnú iniciáciu. Niektorí zase získali svoje schopnosti vďaka tomu, že počas hľadania vody skúsený prútikár držal ich ruku a v ich rukách sa prútik začal ohýbať. Táto schopnosť im potom zostala. Toto veľmi pripomína okultný iniciačný dotyk.

Doteraz sa nepodarilo dokázať prirodzený fyzický charakter interakcie medzi prútikom či kyvadlom a hľadaným predmetom. Prútik alebo kyvadlo nemajú žiadne im pripisované vlastnosti či schopnosti. Majú rovnakú funkciu ako krištáľová guľa, ktorá slúži len na upútanie pozornosti a oklamanie klienta. Ak prútikár skutočne nachádza vodu, tak je to pomocou iného mechanizmu, ale nie pomocou prútika alebo vlastnej senzibility (akého?).

Nie je teda možné pomocou prútika nájsť zdroj vody alebo aj čokoľvek iné. Takáto možnosť odporuje všetkým vedeckým poznatkom o vode, prútiku a o človeku. Neexistuje totiž žiadne žiarenie alebo iná informácia, ktorú by voda alebo rudné ložisko „vysielalo“ na zemský povrch. Prútik je len kusom dreva, a drevo nie je práve najlepším vodičom energie. A človek nemá v sebe žiadny detektor predpokladaného žiarenia alebo vlnenia. Možnosť nájsť čokoľvek pomocou prútika vylúčili mnohé exaktne prevedené experimenty či už s hľadaním vody, rôznych iných predmetov alebo s diagnostikovaním chorôb.

Z uvedeného jasne vyplýva, že tu hrozí poškodenie viery, že je tu prítomný okultizmus, a celé je to vedecký nevysvetliteľné. Okrem toho už Božie slovo odmieta túto praktiku ako modloslužbu: „Môj ľud sa svojho dreva spytuje a učí ho jeho palica, lebo ich zaviedol smilný duch a smilne sa odvrátili od Boha.“ (Oz 4,12). Pápež Ján XXII. V r. 1326 vydal bulu, v ktorej odmieta používanie kyvadla ako nielen vešteckú praktiku, ale aj ako určitú ideológiu, ba dokonca až ako kult. V r. 1942 zase Svätá stolica napísala okružný list biskupom, v ktorom zakazuje duchovným osobám (aj kňazom aj rehoľníkom) používať rádiostézu, ktorá ako mediumistická praktika môže byť spojená s porušovaním prvého Božieho prikázania.

Spýtajte sa exorcistu - rozklik
ODPORÚČAME: Prečítajte si predchádzajúce časti „Spýtajte sa exorcistu“

84. Pochválený buď Ježiš Kristus, chcem sa opýtať na Váš názor k autogennému tréningu, ktorý odporúčajú aj psychológovia ako istú formu relaxácie a dychových cvičení. V niektorých prípadoch si myslím, že sú takéto tréningy postavené na princípoch východných náboženstiev. Ale našla som na webe nahrávky prerozprávané slovenským hercom Ladislavom Chudíkom  (https://m.youtube.com/watch?v=_5A5vt6JndI). Tie z môjho pohľadu pôsobia neškodne. Prosím, viete mi to potvrdiť alebo vyvrátiť?

Autogénny tréning je založený na sugescii (ak ho cvičíme s terapeutom) alebo autosugescii (ak ho cvičíme samy), pomocou ktorej chceme navodiť určitý stav uvoľnenia ľudského organizmu a mysle. Základom je relaxácia a koncentrácia. Má dva stupne. Prvý spočíva v postupnom navodzovaní pocitov tiaže, tepla, pokojného dýchania, regulácie srdečného rytmu, tepla v brušnej krajine a uvoľnenia vnútorných orgánov, sviežosti a chladu na čele. Druhý stupeň (môžeme k nemu prejsť len ak zvládneme prvý stupeň) spočíva vo vybavovaní si zložitejších emočných zážitkov a v meditácií o sebe samom. Tu má človek klásť otázky svojmu podvedomiu („nevedomej časti seba samého“) a čakať na jeho odpovede („z nevedomia“). Tento tréning sa zvyčajne využíva pri poruchách spánku, pri strese, úzkostiach a emočnom napätí, ale aj pri zmierňovaniu bolesti či poruchách krvného tlaku, zažívacích ťažkostiach, alebo dokonca ako predoperačná príprava a myslím, že v poslednom čase ho využívajú aj športovci. Viacerí jeho propagátori doslova uvádzajú, že má „priniesť pokoj ľudskej duši“.

Túto techniku vypracoval v medzivojnovom období Johannes Heinrich Schultz. V tom čase pracoval s hypnózou, ale čerpal nielen z nej, ale aj z indickej jogy a japonského zenu. Viedol svojich klientov k tomu, aby zotrvávali v relaxácií hodinu, udržujúc očné buľvy obrátené súčasne do hora i do vnútra – akoby pozerali do stredu čela. Veľmi silno to pripomína hinduistickú duchovnosť, podľa ktorej je na čele umiestnená jedná zo siedmych čakier – duchovných centier ako ekvivalen kozmických sfér a rovín rozvoja vedomia. Tieto centra je možné prebudiť používaním adekvátnych techník, z ktorých najdôležitejšia je meditácia pripomínajúca relaxáciu.

Teda zdá sa, že autogénny tréning nie je úplne neutrálnou relaxačnou technikou. Ale aj iné relaxačné metódy a techniky čerpajú svoju inšpiráciu z kultúr Ďalekého východu. Preberajú mnohé myšlienky z tamojších filozoficko-náboženských a pedagogických systémov. Podobne môžeme hodnotiť aj progresívnu relaxačnú metódu Edmunda Jacobsona, dynamickú relaxačnú metódu Alfonza Caycedo či eutonickú relaxačnú metódu Gerdy Alexander, ktoré sa tiež odvolávajú na jogu. Preto samotná relaxačná metóda nemusí byť vždy len čisto psycho-fyzickým uvoľnením, ale môže byť zároveň aj určitou duchovnou dispozíciou s iniciačným charakterom.

Medicína v súvislosti s autogénnym tréningom, ak sa koná s terapeutom, kladie podmienku, že musí ísť o skúseného cvičiteľa – odborníka, aby tréning priniesol požadovaný efekt. Zároveň hovorí o určitých pozitívach, ale aj rizikách. K pozitívam patrí napr. to, že pravidelné cvičenie môže odstrániť radu funkčných a psychosomatických ťažkostí obehového, tráviaceho a pohybového systému. Dokonca menuje aj niektoré konkrétne choroby ako sú astma, migréna či kŕče. Rizikom zase je to, že môže dôjsť k rezignácii voči aktívnemu spôsobu liečby danej choroby alebo aj k zanedbávaniu nutnej klasickej terapie. Preto tieto uvoľňujúce techniky neodporúča ako samostatnú terapiu pri orgánových ochoreniach, depresiách a úzkostných stavoch, ktoré vyžadujú psychiatrickú terapiu či liečbu.

V tejto súvislosti chcem pripomenúť vyjadrenie Svätej stolice v Okružnom liste biskupom zo dňa 4. 8. 1856 (o magnetizme; v tom čase sa pod magnetizmom rozumela hypnóza). V ňom sa okrem iného hovorí aj toto: „Ak sa raz vylúči akýkoľvek omyl: čary, explicitné alebo implicitné vyvolávanie diabla, tak je použitie magnetizmu (hypnózy) – t.j. jednoduché využitie dovolených prirodzených prostriedkov – povolené a nie je morálne zakázané, pokiaľ sa nesleduje nejaký zlý alebo nedovolený cieľ.“ A ďalej tento dokument hovorí, že ak sa viac „vyhľadávajú kuriózne veci… ak sa nadmieru vyzdvihuje dosiahnutie nejakého princípu na veštenie alebo predpovedanie… usiluje zistiť akákoľvek neviditeľná a nepoznaná vec… vyvolávajú sa duše zomrelých, dostávajú sa odpovede, odhaľujú sa neznáme a vzdialené skutočnosti… tak vo všetkých týchto prípadoch, hoci sa disponuje prirodzenými prostriedkami, ide o úplne nedovolený a bludársky podvod a pohoršenie bezúhonnosti mravov.“

Na základe princípov vo vyššie uvedenom dokumente môžem konštatovať, že prvý stupeň autogénneho tréningu – nakoľko ide o uvoľnenie svalového napätia (tu môžeme zaradiť aj nahrávky prerozprávané hercom Ladislavom Chudíkom) – nemusí byť škodlivým, ak neotvára moje podvedomie na cudzie vplyvy. Druhý stupeň, zvlášť kladenie otázok a očakávanie odpovedi od podvedomia, môže byť implicitným otváraním sa pre diabla i odhaľovaním neznámych skutočnosti. Zároveň „moje ja“ ako predmet meditácie nie je v súlade s kresťanským chápaním meditácie. Kongregácia pre náuku viery v liste biskupom Katolíckej cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie (1990) hovorí, že podstatou kresťanskej meditácie je hlboký, osobný a dôverný rozhovor človeka s Bohom, ktorý predpokladá postoj prechodu od vlastného „ja“ k Božiemu „Ty“ a vyhýba sa neosobným technikám alebo technikám zameraným na vlastné „ja“.

85. Aký veľký zásah do života človeka môže podľa vašich skúseností mať regresná terapia – návrat do minulých životov?

Podstatou regresnej terapie je návrat do minulého respektíve minulých životov. Terapeut vedie pacienta pomocou sugescie (pri plnom vedomí pacienta) alebo hypnózy (pacient je v hypnotickom spánku) k návratu či spomienkam z jeho minulého života (aj prenatálneho) alebo životov. Vychádza z presvedčenia, že pacient tým, že si uvedomí, čo je príčinou jeho súčasných ťažkostí, môže sa s nimi lepšie vyrovnať alebo sa ich aj zbaviť.

Niektorí terapeuti tvrdia, že vstupujú len do minulosti, ktorú pacient prežil, a nevyjadrujú sa k tzv. „spomienkam na minulé životy“, ktoré sa počas terapie môžu u pacienta objaviť. Teda nehodnotia ich a nechávajú to na slobodnom posúdení pacienta, prípadne ich vysvetľujú ako tzv. „falošné spomienky“. Niektorí terapeuti však veria, že pacient má za sebou nejaké minulé životy (viera v reinkarnáciu i prenos karmy z minulosti do súčasnosti). Dokonca hovoria aj o akýchsi duchoch – zblúdených nešťastných dušiach, ktoré si neuvedomujú, že už nemajú telo, a ktoré sa „privteľujú“ k živému človeku a ovplyvňujú jeho konanie (ide o tzv. privtelené duše). Ak natrafia počas terapie na takéto duše, tak začnú podrobovať regresnej terapie už nie samotného pacienta, ale tieto privtelené duše. Toto veľmi silno pripomína špiritizmus alebo nekromanciu (komunikácia s dušami mŕtvych). Okrem toho viera v reinkarnáciu je v rozpore s biblickou aj kresťanskou náukou.

Túto terapiu ponúkajú vyštudovaný psychológovia aj liečitelia. Teda človek, ktorý ju chce vykonávať, nemusí byť vyštudovaný psychológ. Stačí, že má absolvovaný kurz. Okrem toho mnohí, ktorí ju ponúkajú, ponúkajú aj iné techniky, ako napr. numerológiu, rôzne anjelské terapie, rôzne druhy veštenia a pod. Čo vyvoláva pochybnosti ohľadne osobnosti terapeuta a jeho „spirituality“ (duchovnosti).

Z medicínskeho pohľadu regresná terapia nie je presne definovaná a používa sa v rôznych súvislostiach. Všetky jej varianty vychádzajú z mylného presvedčenia, že existuje možnosť regresie – návratu. No biologické, fyzikálne, biochemické i psychické procesy v ľudskom organizme sú jednosmerné; nie je možné, aby prebiehali spätne. Je však možne pomôcť pacientovi, aby si vybavil spomienky na staré traumy, ktoré môžu byť príčinou jeho ťažkostí, a následne psychoanalýzou alebo kognitívno-behaviorálnou terapiou mu pomôcť ich spracovať. Ale aj takýto postup v sebe nesie určité rizika. Spomienky sa totiž nikdy nevybavujú v pôvodnej podobe, pretože sú v nás neustále prepracovávané a teda môžu byť úplne klamlivé. Okrem toho sugestívne metódy psychoterapeutov často vyvolávajú – niekedy neúmyselne a niekedy aj zámerne – neexistujúce spomienky (tzv. falošné spomienky), ktoré niekedy môžu mať vážne následky pre samotného pacienta alebo aj jeho rodinu.

Keďže je tu prítomné nebezpečenstvo okultizmus (špiritizmus a nekromancia) a tiež poškodenie kresťanskej viery (prinajmenšom implicitné akceptovanie reinkarnácie), neodporúčam túto terapiu.

86. Vážený pane Degro, chci se zeptat. Četla jsem knihu, která pojednávala o životě po smrti a co mě velmi zaujalo je, že mnohé malé děti si údajně pamatují svůj předzemský život. Mnoho dětí vypovídalo, že si pamatují, že přebývali v nebi u Boha, a že si dokonce mohli vybrat i své rodiče, kterým se na zemi narodí. Vím, že katolická církev není nakloněná myšlence preexistence lidské duše, ale na druhou stranu ignorovat stovky a možná i tisíce případů, kdy si malé dítě předzemský život pamatuje, mi přijde jako když pštros strká hlavu do písku. Já jsem křesťanka, věřím v Ježíše jako našeho Spasitele a vykupitele, v jeho jedinečnost, zároveň si ale kladu otázku, jestli ono opravdu všechno je tak, jak nás v církvi učí. Co si myslíte o preexistenci lidské duše? Co si počít s tak obrovským počtem svědectví i malých dětí, kteří si předsmrtný život pamatují? Vím, že někdo může mít vize, které jsou klamené (od ďábla a zlých duchů). Těžko toto ale říct u malých dětí a navíc u takového vysokého počtu. Malé děti neotevírají ďáblu cestu do své duše, tak jak to často učiní dospělí, když se zapletou do okultismu.

Teória o preexistencií duší pochádza z orfického náboženstva (staroveké grécke náboženstvo) a ovplyvnila pytagorejcov (staroveká grécka filozofická škola) a Platóna (staroveký grécky filozof), ktorý tvrdil, že duša ešte predtým ako sa spojila s telom existovala v ideálnom svete, z ktorého musela za trest odísť – prejsť cez rieku zabudnutia do zmyslového sveta – a bola uväznená v tele. Teraz pri kontakte s materiálnymi vecami si spomína na to, čo kedysi videla v ideálnom svete (tzv. teória anamnézy). Teda Platón považoval ľudskú dušu za nesmrteľnú (tejto otázke zasvätil svoj dialóg Fedon), ale nesmrteľnosť chápal ináč ako kresťania. Podľa kresťanského chápania má ľudská duša začiatok, ale nemá koniec, a teda po rozpade tela neumiera (ľudská duša je večitá). Podľa aténskeho filozofa nemá duša ani začiatok, ani koniec, teda je večná (existuje večne). Táto teória sa neustále vracala do európskeho myslenia vždy spolu s renesanciou platonizmu (napr. cez G. Bruna, T. Campanellu, D. Hume, W. Blake-a a dnes predovšetkým cez New Age a Next Age).

Kresťanská náuka hovorí, že „každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia – a že je nesmrteľná; nezaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela, a znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení. (KKC 366)

Čo si teda počať s veľkým počtom spomínaných svedectiev? Skúmajte ich hodnovernosť, teda či tieto štúdie boli skutočne robené podľa vedeckých kritérií a či ich výsledky sú naozaj relevantné.

Napríklad jedným z možných vysvetlení môže byť aj vedecký dokázaný fakt, že spomienky sa nikdy nevybavujú v pôvodnej podobe, pretože sú v nás neustále prepracovávané a teda môžu byť úplne klamlivé. Okrem toho niektoré sugestívne metódy môžu vyvolávať – niekedy neúmyselne a niekedy aj zámerne – falošné spomienky, teda neexistujúce spomienky.

 

NEPLODNOSŤ

87. Dobrý večer. Chcel by som vedieť, či sa dá niečo robiť s tým, že nás niekto preklial a nemôžeme mať deti. Vraj to bolo ešte pred svadbou a stále sa nedarí, už ani nedúfame, lebo máme po 40-tke.

88. Sme manželia 3 roky a prišla som už o dve deti – dievčatká, vždy vo vyššom štádiu tehotenstva a to aj napriek maximálnej snahe lekárov a dlhému pobytu v nemocnici. Deti boli vždy zdravé, ale narodili sa predčasne. Myslím, že to bude kliatba. Videla som to aj vo sne, lebo som sa Pána Boha stále pýtala, prečo sa to stalo. Je možné, aby sme boli ešte požehnaní darom zdravého živého dieťatka?

Ak máte podozrenie na prekliatie, odporúčam Vám nasledujúcu modlitbu: „Pane Ježišu, odpúšťame všetkým tým, ktorí nás prekliali alebo nám zlorečili s úmyslom, aby sme nemali deti. Prosíme, žehnaj ich a prejav im svoje milosrdenstvo. Nás požehnaj dieťaťom. Chceme ho prijať ako dar od Teba. Amen.“ Modlite sa ju spolu ako manželia.

Zároveň proste Vášho p. farára, aby Vám udeľoval požehnanie s týmto úmyslom. Kňazské požehnanie „láme“ prekliata.

Nezabúdajte, že Bohu nič nie je nemožné. On Vás môže požehnať darom dieťaťa, aj napriek pokročilému veku.

Odporúčam Vám, aby ste si prečítali aj odpovede na otázky č. 3 (1 časť) a 11 (2 časť).

89. Vedeli by ste mi pomôcť modlitbou na neplodnosť?

Ak myslíte na exorcizmus, tak nie je liekom na neplodnosť. Môžete sa modliť akúkoľvek modlitbu na tento úmysel. Odporúčam predovšetkým spoločnú modlitbu s manželským partnerom. Proste aj Vášho p. farára, aby sa za Vás modlil a udeľoval Vám požehnanie s týmto úmyslom. No je potrebné nielen sa modliť, ale aj konať. Teda ísť na lekárske vyšetrenia – obaja manželia – a absolvovať aj pripadnú liečbu. Nezabúdajte, že modlitba nie je prostriedok, ktorým zmeníme Božiu vôľu, ale je to miesto, kde sa plní Božia vôľa. Čo je Božou vôľou pre bezdetné manželstvá? Môžete si to prečítať v odpovedi na otázku č. 11 (2 časť).

90. Odkedy som sa vydala – bolo to v roku 2010 sa snažíme o dieťa a nič. Obaja sme zdraví, len sa to nedarí. Asi pred pol rokom švagriná opustila švagra, ktorý je po mozgovej príhode a chce sa s ním rozviesť. Potom ako to oznámila, svokor to nevydržal, lebo mladí mali vzatý uver a bol založený svokrov dom. Svokor 14.4. skočil pod vlak a odvtedy to ide všetko dole kopcom, nič sa nedarí. Svokra je na tabletkách, švagriná tiež a môj manžel – už je to tiež s ním ťažké. Viete mi na to odpovedať, či to je prekliatie, či len nešťastné zhody náhod?

Samotná neplodnosť nie je ešte znakom prekliatia. Môže byť len určitou indíciou, a to len v tom prípade, ak lekári nevedia nájsť prirodzenú (fyziologickú alebo psychologickú) príčinu a zároveň modlitba na tento úmysel prinesie ovocie, teda manželia počnú dieťa. Ak ani po modlitbách sa stav neplodnosti nemení, je to znakom, že nejde v tomto prípade o prekliatie.

Ak ide o ďalšie spomínané udalosti v rodine, s kresťanského pohľadu to nie sú nešťastné zhody náhod, ale následky hriešneho konania či zmýšľania a porušovania sľubov, ktoré sme dali pred Bohom, napr. opustenie manžela z dôvodu jeho choroby je porušením manželského sľubu lásky a vernosti, zúfalstvo či samovražda sú ťažkými hriechmi. Liekom na to je pokánie, teda zmena zmýšľania a konania v súlade s Božími prikázaniami a jeho slovom.

 

ZLÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY, PREKLIATIE

91. Nevieme, čo robiť a ako sa zachovať k sestre. Pred niekoľkými rokmi podviedla manžela. Tak počala dieťa s druhým. Snažili sme sa jej to vyhovoriť, prosili na kolenách, dobrým aj zlým slovom, nech sa nerozvádza. Aj tak odišla od kresťanskej viery, keď sa vydala a odsťahovala s novým partnerom. Momentálne je rozvedená s partnerom, s ktorým má dieťa. Necíti vinu, že ublížila rodine, že vyhľadáva zlú spoločnosť, myslí si, že materializmus jej dá šťastie, je pyšná, nikdy sa neprišla ospravedlniť rodičom s pokorným srdcom a s hanbou. Matka s ňou nehovorí. Má na ňu veľký hnev, pretože ju obvinila, že ublížila jej dieťaťu a vyzvala na ňu najvyššieho. Otec so starkou nás nútia ku nej sa správať, ako keby bola tou najúžasnejšou osobou, ale my tomu nechápeme: už po toľkých rokoch nikdy sme nepočuli prepáč, mám ťa rada, sme sestry… Vždy sme to hovorili my, stáli sme pri nej, ale vždy sme tie najhoršie ostali my… Už neviem, čo máme robiť, bolí to, keď stále ubližuje mame. Čo by mohlo pomôcť tejto situácii?

Môžete konať len za seba. Nemôžete konať za Vašu mamu, ani otca, ani starkú. Nezabúdajte, že Vašu sestru nezmeníte. Môže sa zmeniť len ak to bude chcieť ona sama.

Evanjelium nás vyzýva, aby sme odpúšťali. Preto sa usilujte pravidelne v modlitbe odpúšťať Vašej sestre. Vaše odpúšťanie musí byť konkrétne. To znamená, že musíte jasne pomenovať čo jej odpúšťate, napr. nejaké konkrétne slovo, ktoré vyslovila; gesto, ktoré urobila; dobrý skutok, ktorý zanedbala; a pod. Zároveň sa vzdajte všetkej pomsty či túžby jej toto všetko zlo vrátiť; vzdajte sa úlohy byť jej sudcom. Zriekni sa svojich predstáv o nej a všetkých snáh zmeniť ju. Odovzdávajte ju v pravidelnej modlitbe Ježišovi. Ďakujte za bolesť, ktorú kvôli nej prežívate. Proste Ducha Svätého, aby ju on usvedčoval zo zla, ktoré spôsobuje.

Čím viac sa za budete takto modliť za Vašu sestru, tým viac bude Boh vstupovať rôznym spôsobom do jej života a „klopať na jej srdce“. No otvoriť dvere Bohu musí ona sama. Boh nevstúpi nasilu do jej srdca; dal jej slobodu a rešpektuje ju.

92. V našej rodine sa už v tretej a štvrtej generácii opakujú tie isté chyby a hriechy. Hovorím o hriechu sexuálneho života pred svadbami, rozkrádania dedičstva, zatajovania rodinných zlyhaní a tvárení sa, že všetko je v poriadku, alkoholizmu, drogovej a potravinovej závislosti, potratoch a najmä o psychickej labilite. Po finančnej stránke nepoznáme požehnanie. Naša rodina prešla krstmi v Duchu Svätom, obetovali sa a vykonali modlitby zriekania, pretínania rodových koreňov, dokonca aj vyháňaním démonov v mene Ježiša Krista kňazom exorcistom. Je možné, že toto všetko spôsobuje démon pýchy? Je potrebné v takom prípade konať ako hovorí Ježiš, modlitbu a pôst? Alebo si uvedomiť, že Ježiš už toto všetko vykonal a nechať všetko v Jeho rukách? Trápi ma, že naša rodinná vetva je 4. generáciou sprevádzaná chorobami, finančným nedostatkom, sexuálnou nezdržanlivosťou, že moji rodičia si nevedia odpustiť a blízka rodina sa bez hanby dopúšťa dedičských krívd.

Všetko to, čo spomínate, je následkom hriešneho konania a zotrvávania v ňom. Ak totiž nežijeme podľa Božích prikázaní a podľa Božieho slova, ak dobrovoľne zotrvávame v hriechu a páchame hriech, nemôžeme mať Božie požehnanie. Tu nepomôže exorcizmus, ani žiadne zriekanie či pretínanie rodových koreňov. Tu ide o tzv. „kliatby zákona“. To znamená, že ak páchame určité hriechy, zvlášť proti 4, 7, 8 Božiemu prikázaniu, a nerobíme z nich pokánie, vzťahujeme na seba Božiu „kliatbu“ – trest (porov. Dt 27 a 28). V takomto prípade nemôžeme očakávať Božie požehnanie, pokoj a blahobyt (porov. KKC 2200, 2409, 2487). Teda liekom je pokánie, ktoré môžete spojiť aj s odporosujúcou modlitbou a pôstom, ale predovšetkým to musia byť konkrétne skutky. Teda rodičia sa musia usilovať si navzájom odpustiť. Blízka rodina musí napraviť spôsobene dedičské krivdy, lebo ak sme niekoho obrali o dedičstvo, Boh žiada reštitúciu – vrátenie toho, čo nám nepatrí. Zároveň Vám odporúčam robiť aj tzv. zástupné pokánie. Teda v modlitbe odprosovať Boha za hriechy predchádzajúcich generácií.

93. Chcela by som sa poradiť. Mám dlhodobý problém týkajúci sa vzťahov, ktorý nedokážem riešiť. Skúšala som už všetko možné, preto ma napadlo obrátiť sa aj na Vás, či to môže súvisieť aj nejako so zlým duchom, poprípade s prekliatím. Mám 31 rokov a viac menej celý život zlé vzťahy s ľuďmi, s ktorými prichádzam do kontaktu. S rodinou, známymi, kolegami, mužmi… Čo sa týka partnerských vzťahov, mám 31 a ešte som nemala žiadny vzťah s mužom a veľmi ma to trápi. Myslela som si, že problém je vo mne až dokiaľ som nerobila rodokmeň rodiny z otcovej strany, kde som zistila, že presne takýto problém sa vyskytol cca tri generácie dozadu. Veľmi ma to trápi, a už neviem, ako ďalej, neviem si rady. Navštívila som tri psychologičky a aj som bola vyšetrená v psychiatrickej ambulancii. Žiaľ, kvôli tomuto problému som vyhľadala aj služby veštice, neskôr som brala antidepresíva (myslím, že to bolo tou vešticou). Má to nejaký súvis s generačným prekliatím/zlým duchom? Ak áno, ako mám postupovať? Strašne ma ubíja tá nekonečná samota, zlé vzťahy  a najmä to, že nemám partnera. Čím ďalej, tým je to horšie.

94. Chcem sa opýtať, či je to prekliatie, keď mladé dievča nemá nijakých kandidátov na manželstvo? Je pekná, nábožná, vzdelaná, ale akoby bola pre mužov nezaujímavá.

To, že máte zlé vzťahy alebo že nemáte žiadne vzťahy s mužmi či kandidáta na manželstvo, ešte nemusí znamenať, že ide o prekliatie. Myslím, že do určitej miery je to problém súčasného sveta a spôsobu života. Dnes sa mnohí nechcú viazať alebo dokonca majú strach zo vzťahu; strach, že stratia slobodu a nezávislosť; mnohí pochybujú a nevedia sa rozhodnúť; mnohí nechcú alebo nedokážu zobrať zodpovednosť za život iného; mnohí to odkladajú až nakoniec už je neskoro.

Hovorte v modlitbe Bohu o svojej túžbe po vzťahu s mužom a proste ho, aby Vám daroval takého muža, s ktorým bude môcť vstúpiť do kresťanského manželstva. Ak je to v Božom pláne, stane sa to.

95. Citujem z jednej Vašej odpovede… „Odporúčam modlitbu ruženca, čítanie evanjelia aspoň 5 minút denne, účasť na svätej omši (aspoň trikrát v týždni). Ak bude obeť používať tieto „lieky“ (samozrejme nie magickým spôsobom), zlo, ktoré pochádza od zlého ducha, ustúpi. Ak neustúpi, znamená to, že toto zlo nebolo spôsobené prekliatím či zlorečením a treba hľadať prirodzené prostriedky…“ Prosím, aké sú to „prirodzené prostriedky“? Modlím sa každý deň, sväté omše 2-3x v týždni. Sestra ma prekliala, nenávidí ma, odkedy sa dozvedela, že sa narodím. Moja nebohá krstná tiež, celú rodinu. Mám zdravotné problémy, ktoré lekári nevedia vyliečiť. Akoby som priťahovala do života zlých, neprajných ľudí, ktorí, ako časom zistím, sa venujú mágii. Ubúda mi z toho energia. Aj každý rok dávam odslúžiť omšu za nebohých rodičov i starých rodičov. Prosím, čo mám robiť?

96. Čo môžem urobiť, aby som zrušila prekliatie, ktoré bolo vyslovené proti mne? Modlím sa každý deň a na svätej omši sa zúčastňujem 2-3x v týždni.

Obeť prekliatia alebo zlorečenia môže robiť toto: odpúšťať zo srdca aktérom prekliatia; žehnať im (ak sú už mŕtvi, modliť sa za spásu ich duše); v modlitbe zlomiť moc kliatby; vyprosovať pre seba požehnanie; často prijímať kňazské požehnanie. Ak ide aj o zdravotné ťažkosti, a zvlášť ak lekári nevedia pomôcť, odporúčam aj prijatie sviatosti pomazania chorých.

Prirodzenými prostriedkami sú predovšetkým medicína, zmena spôsobu života, zmena okruhu ľudí, zmena prostredia či bývania.

97. Švagriná nám roky robí zle, šíri o nás rôzne klamstvá, čo spôsobilo rozvrat vzťahov so svokrovcami a ostatnými švagrovcami. Na snahu svokry, aby sme sa pomerili, sa triasla hnevom a hovorila, že nás nenávidí a nič sa na tom nezmení. Keď som v jej blízkosti, buď sa vysmieva, kašle… Chodí do kostola, cez sviatky aj na prijímanie. Prosím Vás, môže byť za tým pôsobenie zlého?

Môže to byť len čisto ľudská zloba alebo môže byť Vaša švagriná aj pokúšaná či utláčaná zlým duchom, aby stále zotrvávala v nenávisti voči Vám a neodpustila Vám. Vy však to nezmeníte. Ona musí chcieť niečo s tým robiť.

Vy zo svojej strany môžete urobiť nasledujúce: v modlitbe jej odpúšťať túto nenávisť, žehnať ju a prosiť Ducha Svätého, aby ju usvedčoval z hriechu nenávisti a neodpustenia. Ak je to možné, skúste sa jej opýtať na dôvod jej nenávisti. Ak je opodstatnený, poproste ju Vy o odpustenie.

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomoc a Ničivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť. Prostredníctvom tohto formulára máte jedinečnú možnosť spýtať sa ho na to, čo Vás trápi.

Tím Zachej.sk

3.9 Užívateľ (19 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre